Een aantal belangrijke West-Vlaamse thema’s waar Emmily zich voor wil inzetten:

Betonstop: Landelijk wonen niet bestraffen

Heel wat West-Vlamingen kozen in het verleden, met goedkeuring van de overheid, voor een landelijke woning. Het mag niet de bedoeling zijn dat we deze mensen nu gaan bestraffen. Anderzijds moeten we ook in West-Vlaanderen nagaan hoe we ons overwegend landelijk karakter kunnen behouden, en tegelijk hier wonen betaalbaar houden. Het zal vooral een kwestie zijn van innovatiever en creatiever om te gaan met dezelfde ruimte. Jammer genoeg staan er vandaag nog te veel regeltjes die creatieve oplossingen in de weg.

Mobiliteit: Verbinding Ieper-Westkust

De verbinding tussen Ieper en de Westkust is nog steeds een belangrijk pijnpunt in de West-Vlaamse mobiliteit. De verlaging van de maximum snelheid door minister Weyts van 90 km/u naar 70 km/u op een belangrijke verbindingsweg als N8 was hierbij overduidelijk een stap in de verkeerde richting.  Een nieuwe, vlotte en veilige wegverbinding tussen Ieper en Veurne is voor ons de beste oplossing. Niet alleen om de dorpen langs de N8 te ontlasten, maar ook om de economische leefbaarheid van de Westhoek te garanderen. Het dossier komt volgende legislatuur ongetwijfeld op de agenda in het Vlaams parlement. Ook andere West-Vlaamse mobiliteitsdossiers slepen al jaren aan, zoals de aansluiting van de A19 op de R8 in Kortrijk alsook de ringwegen rond Tielt en Diksmuide.

Klimaat en economie verzoenen

Het is fout te stellen dat economische groei altijd ten kost gaat van ons leefmilieu.

Betreffende hernieuwbare energie blijven we volop inzetten op onder meer zonnepanelen. Maar om de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie te halen moeten er ook extra windmolens komen. Een belangrijk obstakel voor die windmolens is het ontbreken van draagvlak op lokaal niveau.  Door buurtbewoners de kans te geven te investeren in windmolens en er nadien ook de vruchten van te plukken kunnen we het draagvlak voor windmolens vergroten. Dat betekent wat mij betreft dat er geen windmolens meer in Vlaanderen komen zonder dat mensen er mee in investeren en er ook de winst uit halen.

Kansarmoede aanpakken

Kansarmoede in West-Vlaanderen stijgt. We moeten ons armoedebeleid in vraag durven stellen en schrappen wat niet werkt. We maken zo ruimte voor nieuwe initiatieven.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich hard voelen in West-Vlaanderen. Er zijn minder dan 2 werkzoekenden per vacature. Als Vlaams parlementslid (2014 tot eind 2018) legde ik mij specifiek toe op dossiers rond de arbeidsmarkt. We namen maatregelen om de prangende krapte tegen te gaan, zo verbeterden we de samenwerking met Waalse arbeidsdiensten.