beste West-Vlaming,

Iets meer dan 6 maanden geleden trokken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard was ik trots op onze score in mijn thuisstad Ieper. Niet door enkel te praten, maar vooral door te luisteren naar de mensen konden we onze score verdubbelen. Dankzij het vertrouwen van vele Ieperlingen in ons team, heeft Ieper voor het eerst in 120 jaar een liberale burgemeester. Dat ik zelf die historische rol mag vervullen, vind ik uiteraard een hele eer.

Maar de tijd gaat snel, zeker in de politiek. Binnenkort, op 26 mei, staan alweer belangrijke verkiezingen op de agenda. Want dan kiezen we wat voor land we willen zijn. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat we hierbij ingaan tegen de huidige polarisering van elk maatschappelijk debat. Het is veel gemakkelijker te zoeken naar wat fout gaat, dan de zaken vast te pakken en ze beter te maken. Het is uiteraard gemakkelijker om de mensen bang te maken, dan ervoor te zorgen dat iedereen kansen krijgt om vooruit te komen. Ik wil kiezen voor een positief verhaal, want alleen zo geraken we vooruit!

Er ligt dus werk op de plank, veel werk. Zeker in West-Vlaanderen!  Maar ik geloof dat het kan! En dat het nu moet gebeuren! Laat de anderen maar roepen aan de zijlijn dat het geen zin heeft. Ter plaatse blijven trappelen of zelfs achterop geraken is voor mij geen optie. Het kan en moet beter.

Ik geloof dat als we de handen in elkaar slaan, we heel veel kunnen bereiken. Op mij mag je alvast rekenen. Je kan mij op 26 mei vinden op de 2e plaats op de Vlaamse lijst van Open VLD.

 

Emmily

 

 

Een aantal belangrijke West-Vlaamse thema’s waar Emmily zich voor wil inzetten:

Betonstop: Landelijk wonen niet bestraffen

Heel wat West-Vlamingen kozen in het verleden, met goedkeuring van de overheid, voor een landelijke woning. Het mag niet de bedoeling zijn dat we deze mensen nu gaan bestraffen. Anderzijds moeten we ook in West-Vlaanderen nagaan hoe we ons overwegend landelijk karakter kunnen behouden, en tegelijk hier wonen betaalbaar houden. Het zal vooral een kwestie zijn van innovatiever en creatiever om te gaan met dezelfde ruimte. Jammer genoeg staan er vandaag nog te veel regeltjes die creatieve oplossingen in de weg.

Mobiliteit: Verbinding Ieper-Westkust

De verbinding tussen Ieper en de Westkust is nog steeds een belangrijk pijnpunt in de West-Vlaamse mobiliteit. De verlaging van de maximum snelheid door minister Weyts van 90 km/u naar 70 km/u op een belangrijke verbindingsweg als N8 was hierbij overduidelijk een stap in de verkeerde richting.  Een nieuwe, vlotte en veilige wegverbinding tussen Ieper en Veurne is voor ons de beste oplossing. Niet alleen om de dorpen langs de N8 te ontlasten, maar ook om de economische leefbaarheid van de Westhoek te garanderen. Het dossier komt volgende legislatuur ongetwijfeld op de agenda in het Vlaams parlement. Ook andere West-Vlaamse mobiliteitsdossiers slepen al jaren aan, zoals de aansluiting van de A19 op de R8 in Kortrijk alsook de ringwegen rond Tielt en Diksmuide.

Klimaat en economie verzoenen

De aanpak van de klimaatverandering wordt ongetwijfeld een van de grootste en urgentste uitdagingen voor de volgende legislatuur. Dat er inspanningen nodig zijn – en dat in alle sectoren, staat buiten kijf. Het is fout te stellen dat economische groei altijd ten kost gaat van ons leefmilieu.

Een vooruitstrevend klimaatbeleid zorgt net voor nieuwe economische opportuniteiten. Daar moeten we in Vlaanderen het voortouw in nemen. Een mooi voorbeeld is de evolutie naar een circulaire economie. Daarbij streven we ernaar om alle gebruikte materialen zoveel mogelijk te hergebruiken en producten recycleerbaar te maken. Dat vraagt innovaties, maar zal lonen op lange termijn.

Betreffende hernieuwbare energie blijven we volop inzetten op onder meer zonnepanelen. Maar om de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie te halen moeten er ook extra windmolens komen. Een belangrijk obstakel voor die windmolens is het ontbreken van draagvlak op lokaal niveau.  Door buurtbewoners de kans te geven te investeren in windmolens en er nadien ook de vruchten van te plukken kunnen we het draagvlak voor windmolens vergroten. Dat betekent wat mij betreft dat er geen windmolens meer in Vlaanderen komen zonder dat mensen er mee in investeren en er ook de winst uit halen.

Kansarmoede aanpakken

De armoede in West-Vlaanderen stijgt. We moeten ons huidig armoedebeleid in vraag durven stellen en schrappen wat niet werkt. We maken zo ruimte voor nieuwe initiatieven.

Onderwijs is een cruciale factor in het voorkomen van armoede. Zo blijft schooluitval een probleem. Cijfers tonen aan dat jongeren die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen, erg kwetsbaar zijn voor werkloosheid. En dat terwijl een job net de beste garantie tegen armoede is.

Verder zie ik ook een belangrijke rol voor de lokale besturen: zij staan het dichtst bij de burger. We moeten groeien naar een systeem waarbij onze sociale werkers proactief afstappen op mensen van wie we vermoeden dat ze in een moeilijke situatie zitten. We voeren een aanklampend beleid waarbij we intensief gaan begeleiden op alle domeinen: werk, huisvesting, gezondheid, …

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich hard voelen in West-Vlaanderen. Er zijn minder dan 2 werkzoekenden per vacature. Als Vlaams parlementslid (2014 tot eind 2018) legde ik mij specifiek toe op dossiers rond de arbeidsmarkt. We namen maatregelen om de prangende krapte tegen te gaan, zo verbeterden we de samenwerking met Waalse arbeidsdiensten.