Het regiobestuur van Open VLD vernam deze informatie gisteren via het Vlaams parlement van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen. Alhoewel Open Vld een koele minnaar is van het meerderheidsakkoord dat op 12 augustus 2005 werd gesloten, hebben de liberalen steeds aangedrongen om het akkoord onverwijld en in zijn geheel uit te voeren. Want, pacta sunt servanda, of een gesloten akkoord moet uitgevoerd worden ! 3,5 jaar later stellen wij echter vast dat de Vlaamse regering er niet in slaagt om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om de onveilige weg eindelijk aan te passen.

Welke zijn hiervan de oorzaken?

Wij merken op dat een Westhoek-burgemeester graag verkondigt dat de Vlaamse regering op 7 november 2008 het licht op groen zette voor de definitieve realisatie van de verbindingsweg Ieper-Veurne. De eerlijkheid gebiedt ons om erop te wijzen dat het eigenlijk maar om een “Aktename” ging van een “Mededeling aan de ministerraad betreffende de 1ste vaststelling van het plan-MER”. Dit was slechts één van de vele stappen in een nog lange procedure…

Daarom preciseert Minister Van Mechelen (bij wie het dossier zopas arriveerde) dat de voorbereiding voor het gewestelijk RUP voor de wegverbinding momenteel wel aan de gang is, maar dat er nog intense samenwerking nodig is tussen zijn administratie en de administratie van Minister Crevits, bevoegd voor Wegen en Verkeer. Zo is er nog een globaal verkeerstechnisch ontwerp nodig, een ruimtelijke vertaling van de in de plan-MER vooropgestelde milderende maatregelen én moet tenslotte nog het definitieve tracé van het nieuw aan te leggen wegdeel worden vastgelegd.

“Dit laatste moet zeker gebeuren in nauw overleg met de gemeentebesturen van Lo-Reninge en Vleteren. Dit is cruciaal om het noodzakelijke draagvlak bij de inwoners te krijgen”, aldus Poperings volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu die het dossier al sedert ettelijke jaren voor Open Vld opvolgt.

Wat tenslotte de timing betreft, kan de plenaire vergadering voor het RUP “Wegverbinding Ieper-Veurne” pas georganiseerd worden nadat het verkeerstechnisch plan is afgerond én het vooroverleg met de gemeenten en provincie doorlopen is. Dit kan ten vroegste nog in het voorjaar georganiseerd worden. De fasen die dan hierop volgen, zijn bepaald door het decreet Ruimtelijk Ordening en zorgen er voor dat het dossier voor juni niet meer af is.

“Het project zal bijgevolg niet voor het einde van de legislatuur op de sporen staan. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik vaststel dat het veel te lang is blijven liggen op het kabinet Crevits en voorhanger… Na de verkiezingen zal de toekomstige Vlaamse regering het dossier terug moeten reactiveren. “, aldus regiovoorzitter Laurent Hoornaert.

Draagt u de A19 een warm hart toe? Steun dan onze petitie op facebook: JA19