Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) liet zich niet uit zijn tent lokken door Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open VLD), die hem een vraag stelde over de aanpak van de missing link Ieper-Westkust, nu belangrijke delen van de plannen voor de heraanleg van de N8 zijn vernietigd door de Raad van State.
Krant van West-Vlaanderen 13 mei 2015

In de vorige regeerperiode legde de Vlaamse regering na heel wat studiewerk een tracé vast voor de herinrichting van de verbinding Ieper-Veurne. Dat bestond uit een verbreding van de bestaande N8 en de bouw van ringwegen rond enkele dorpskernen op de huidige N8. De plannen lokten een storm van protest uit, maar toenmalig mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) bleef volharden en goot, met de nodige procedures, een en ander in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Een aantal daarvan werden in de voorbije maanden echter door de Raad van State vernietigd : op 21 november van vorig jaar het nieuwe tracé rond Brielen en Woesten, en op 10 februari jl. ook de omlegging om Hoogstade.

“Starten in 2016”
Hiermee lijkt dit al zo lang aanslepende en erg gevoelige dossier weer vast te zitten, en de politieke wil voor een nieuwe weg lijkt stilaan ook zoek. Niettemin blijft de huidige Vlaamse regering de verbinding Ieper-Veurne zien als een van haar prioritaire pps-infrastructuurprojecten, zo staat het in het regeerakkoord.
Hierover ondervraagd door Björn Anseeuw (N-VA), bevestigde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) eerder al dat de werken aan de N8 in 2016 zullen worden opgestart op de delen van het tracé waarover de Raad van State geen vernietiging uitsprak.

Emmily Talpe (Open VLD) wou nu van huidig mobiliteitsminister Ben Weyts weten wat de concrete plannen zijn : “Kan u bevestigen dat de werken aan de N8 (naar we aannemen ter hoogte van Veurne) begin 2016 zullen worden opgestart ? Welke is de precieze timing en welk budget wordt voor deze werken vooropgesteld ? Welke impact heeft de schorsing van de omleiding rond Hoogstade op de uit te voeren werken ?”, vroeg Emmily Talpe, die ook wou weten hoe de minister de verdere aanpak van de missing link Ieper-Westkust ziet na de vernietigingen door de Raad van State. “Zullen er nieuwe studies worden uitgevoerd tijdens deze zittingsperiode, en zoja welke studies en op welke termijn ?”

“Studiebureau aanstellen”
Een hele rist vragen dus, maar minister Weyts was vrij karig in zijn antwoord : “Voor het investeringsjaar 2015 wordt een studiebureau aangeduid dat het ontwerp zal maken van de herinrichting van de N8 op het grondgebied van Veurne. In functie van het meerjareninvesteringsplan kan dan de effectieve aanbesteding, na eventuele grondwervingen, worden ingepland. De schorsing van de omleiding rond Hoogstade heeft daarenboven geen enkele impact op de uit te voeren herinrichtingswerken op de N8 op het grondgebied van Veurne. AWV heeft de herinrichtingswerken aan de N8 op het grondgebied van Veurne geraamd op 7,6 miljoen euro.”
“Wat betreft de vernietigde delen van het GRUP betreft, zal het planningsproces moeten worden herdaan”, aldus nog de minister. “Het bevindt zich momenteel nog in een te vroeg stadium om hierover al uitspraken te doen.”
De werken in de omgeving van Veurne zijn dus nog niet voor morgen, en voor de rest kan dit dossier alle richtingen uit. Maar één ding is zeker : de terugkeer naar de allereerste plannen om de A19 als autosnelweg door te trekken tot Veurne, wat Emmily Talpe en met haar een aantal belangengroepen nog altijd wel zouden willen, kunnen niét opnieuw boven gehaald worden, want de Raad van State heeft de schrapping van dit tracé niét vernietigd.
(JRE)