De Vlaamse meerderheidspartijen hebben in het Vlaams Parlement een akkoord bereikt over nieuwe regels voor binnenlandse adoptie. Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Emmily Talpe (Open Vld) hebben het voorstel samen uitgewerkt.

Het decreet voorziet in een duidelijk adoptietraject met beroepsprocedure, stemt de voorbereiding van interlandelijke en binnenlandse adoptie op elkaar af, fuseert de bestaande adoptiediensten tot één organisatie en geeft de geadopteerde het recht op inzage in zijn dossier. “We hebben lessen getrokken uit de hoorzittingen over de gedwongen adopties maar ook uit de ingediende conceptnota’s”, zeggen de drie volksvertegenwoordigers.

Stap vooruit voor adoptiekind, adoptieouders en geboorteouders
“Met dit decreet geven we het adoptiekind recht op informatie over zijn afkomst, zorgen we voor duidelijke en flexibele procedures voor kandidaat-adoptanten en garanderen we een onafhankelijke begeleiding van de geboorteouders bij het maken van een ingrijpende keuze”, stelt Lorin Parys, die zelf adoptieouder is.

Katrien Schryvers: “Vandaag beslist de rechter over de geschiktheid van kandidaat-adoptieouders, soms tot een jaar nadat een kind geadopteerd is. De nieuwe regels voorzien in een geschiktheidsvonnis – en dus ook een beroepsmogelijkheid – alvorens een kind wordt toegewezen aan adoptieouders.”

Het decreet stemt de voorbereiding tussen de interlandelijke en de binnenlandse adoptieprocedures op elkaar af. “Momenteel zijn beide situaties immers ongelijk geregeld, terwijl de feitelijke en juridische situatie van ouders en kinderen niet verschillen. Dit nieuwe decreet maakt het mogelijk om tijdens de voorbereiding te wisselen tussen binnenlandse en interlandelijke adoptie”, zegt Emmily Talpe.

Een goed instroombeheer moet kandidaat-adoptieouders realistische informatie geven over de kansen op adoptie en hen inlichten over eventuele alternatieven zoals pleegzorg. Het decreet maakt het mogelijk dat een kind ofwel in een directe plaatsing of in een pleeggezin wordt opgevangen tijdens de bedenktermijn van de geboorteouders.

Fusie van adoptiediensten
Met het nieuwe decreet stopt ook de versnippering in het adoptielandschap. “Nu zijn er vier adoptiediensten verantwoordelijk voor zo’n dertigtal binnenlandse adopties per jaar. Dat is inefficiënt en garandeert niet dat elke dienst op de juiste manier geboorteouders kan begeleiden, adoptiekinderen bijstaan en kandidaat-adoptanten ondersteunen, daarom komt er nu één adoptiedienst”, vertelt Parys.

“De raad van bestuur van die nieuwe adoptiedienst en de werking ervan zal pluralistisch samengesteld zijn en werken met respect voor iedere ideologische overtuiging”, aldus Talpe.

Bovendien zal het niet langer mogelijk zijn om zogenaamde ‘zelfstandige adopties’ uit te voeren. “Voor elk gekend kind zal ook een aangepaste adoptieprocedure moeten worden doorlopen”, zegt Schryvers.

Inzagerecht van geadopteerde, informatie aan geboorteouders geregeld
Tot slot krijgt iedere geadopteerde het recht op informatie over zijn afkomst, in functie van zijn leeftijd en maturiteit. Geboorteouders krijgen het recht op niet-identificeerbare informatie over de geadopteerde via de adoptiedienst.

In het najaar zullen de meerderheidspartijen ook interlandelijke adoptie evalueren.

3 juni 2015