Op de gemeenteraad van maandag 4 juli wordt onder meer gesproken over de De Vloei. Het schepencollege heeft beslist de verkoopvoorwaarden van de kavels in deze duurzame wijk te wijzigen. Daarnaast worden ook de bouw van het nieuwe stadsmuseum en van een aanbouw bij OC ’t Riet in Zillebeke besproken. Emmily Talpe zal het stadsbestuur interpelleren over de potentiële verdwijning van meer dan 70 parkeerplaatsen naar aanleiding van het project ‘stadsvernieuwing De Leet en omgeving’. Daarnaast houdt ze ook een interpellatie over het uitblijven van winterterrassen.

1. Goedkeuring notulen van 6 juni 2016.

2. Vervanging raadslid in commissie BBC en meerjarenplanning en commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen.

3. Gecoro. Wijziging samenstelling.

4. Westhoekoverleg. Oprichting overlegorgaan. Goedkeuring.

5. Westhoekoverleg. Vernieuwde overeenkomsten interlokale vereniging Westhoekpersoneel. Goedkeuring.

6. Hulpverleningszone Westhoek. Aanpassing dotatie 2016. Akkoordverklaring.

7. Aanstellen van een studiebureau voor de architecturale aanpassingen van de lakenhallen (gedeelte stadhuis) in functie van een nieuw stadsmuseum. Goedkeuring aanvullende opdracht van diensten : opmaak restauratiedossier “daken, goten en kelder deel stadsmuseum, lakenhallen”.

8. Lening aan OCMW voor herfinanciering leningen WVI.

9. Aanstellen van een ontwerper voor de aanbouw van het OC in ’t Riet te Zillebeke. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

10. Vervangen van verouderde lichtpunten door LED-verlichting en ondergronds brengen leidingen Slachthuisstraat in het kader van de collectorwerken fase 2. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

11. Goedkeuring verkoopsvoorwaarden en lastenkohier vrije kavels duurzame wijk De Vloei.

12. Rol van de gemeenteraad bij Vredesprijs van de stad Ieper 2017. (Punt van raadslid Lannoo)

13. Het (potentieel) verdwijnen van meer dan 70 parkeerplaatsen in het centrum van Ieper naar aanleiding van de uitwerking van het project “stadsvernieuwing De Leet en omgeving”. (Interpellatie door raadslid Talpe)

14. Winterterrassen. (Interpellatie door raadslid Talpe)

15. Sp.a wil de bestaande Ieperse bossen met 120 HA uitbreiden en een nieuw stadsrandbos realiseren ten noorden van Ieper. (Interpellatie door raadslid Despeghel)

16. Vragen en antwoorden.

17. Mededelingen.