Op de gemeenteraad van 2 december stelt het nieuwe Ieperse stadsbestuur haar meerjarenplanning voor. Open Ieper, sp.a en N-VA zijn ambitieus en willen volop vooruitgaan: van Ieper een nog betere plek maken om te wonen, te werken, te ondernemen en te ontspannen. Onze stad klaarstomen voor de toekomst. En bovenal ervoor zorgen dat elke Ieperling ‘preus’ is op zijn/haar stad en zich hier thuis voelt.

 

De bestuursploeg is ondertussen bijna een jaar aan de slag. De nieuwe wind was op veel vlakken reeds duidelijk voelbaar: terrasjes het jaar rond, bijsturing plan De Leet, meer inspraak voor de Ieperlingen, aandacht voor fiets- en wandelcomfort bij de heraanleg van verschillende straten in de binnenstad, het proefproject autoloze Menenstraat, een nieuwe gesmaakte opstelling van de kerstmarkt enz.  Budgettair en wat de grote lijnen betreft, diende nog gewerkt te worden binnen de contouren van het beleid dat door de vorige bestuursploeg werd uitgestippeld. Zodra de meerjarenplanning wordt goedgekeurd, kan de nieuwe ploeg haar eigen ambities realiseren. En dat zijn er heel wat!

 

Burgemeester, Emmily Talpe: “In het meerjarenplan wordt de koppeling gemaakt tussen budgetten en het effectief beleid. Dit is geen gemakkelijke opdracht geweest. De bestuursnota ‘Nieuwe tijden voor Ieper’ bevatte maar liefst 205 concrete acties, we zijn bijzonder trots dat we daar ongeveer 90% van zullen kunnen realiseren de volgende legislatuur.
Maar ook vanuit de stadsdiensten werden we gewezen op een aantal onvermijdelijke investeringen, kosten en renovaties.

Daarnaast werden we geconfronteerd met enkele onverwachte financiële uitdagingen: de aanzienlijke verhoging van de dotatie voor de brandweerzone, maar vooral de vaststelling dat het stedelijk zwembad dringend aan vernieuwing toe is.

Om deze moeilijke oefening te maken, lieten we ons bijstaan door onze deskundige stadsadministratie, de diverse adviesraden en in het bijzonder ook door de input van de Ieperlingen zelf.”

 

Die insteken kwamen uit de grote bewonersbevraging van begin 2019, met meer dan 4.000 deelnemers. Rekening houdende met de bekommernissen en suggesties van de Ieperlingen, heeft het stadsbestuur prioriteiten gesteld, plannen bijgestuurd, toegevoegd en geschrapt, want ook dat moet je als bestuur durven doen.

 

Burgemeester Emmily Talpe: “We zijn ambitieus en kiezen doelbewust om te investeren: onder meer in betere en veilige wegen, fiets- en voetpaden, een bereikbare en bruisende binnenstad, renovatie van ons patrimonium, duurzaamheid en groen, maar ook in het comfort en welzijn van alle inwoners en onze bezoekers. Het is een evenwichtig plan met respect voor het karakter van onze stad en van elke deelgemeente.”

 

Schepen van financiën Eva Ryde: “Alle acties samen staan voor maar liefst 60 miljoen euro aan investeringen in Ieper en deelgemeenten, naast de subsidies die we ook optimaal zullen benutten. We gaan slim en duurzaam om met de centen van de Ieperlingen. De jaarlijkse positieve financiële balans die in dit meerjarenplan zit vervat, bewijst dat. Bovendien eindigen we binnen dit plan in 2025 met 2.8 miljoen euro aan ruimte om nieuwe leningen aan te gaan ook in een volgende legislatuur vanaf 2026. Daarmee staan we ook sterk voor de toekomst. De bakens zijn nu uitgezet en we zullen de voortgang uiteraard financieel nauwgezet opvolgen.”

 

Welke die plannen zijn, staat in een lijvig document: de meerjarenplanning 2020-2025. De opbouw ervan bestaat uit 6 krachtlijnen die aansluiten op de bestuursnota van de nieuwe coalitie: ‘Nieuwe Tijden voor Ieper’.

 

Een Ieper dat bruist

 

Hier wordt resoluut gekozen voor ‘leven’ in de stad én de deelgemeenten. We willen onze inwoners en bezoekers prikkelen om buiten te komen en te genieten van evenementen, sport, kunst en cultuur. Ook het verenigingsleven staat centraal. We kiezen tevens voor evenementen op maat van de buurt en zullen organisatoren met raad en daad bijstaan.

 

De meest opvallende actie onder een bruisend Ieper, is ongetwijfeld de investering in nieuwe zwembadinfrastructuur.

 

Burgemeester Emmily Talpe: “De huidige staat van het overdekte zwembad dwingt ons hier deze legislatuur meteen werk van te maken. Uit een haalbaarheidsstudie is overduidelijk gebleken dat een nieuw zwembad een duurzamere en financieel meer verantwoorde optie is dan een kostelijke renovatie. Dit wordt de grootste investering voor deze legislatuur.”

 

Andere belangrijke acties zijn:

 

 • Dikkebus krijgt een modern ontmoetingscentrum en voor Boezinge wordt grond aangekocht voor de inplanting van een nieuw OC op middellange termijn.
 • Het Belle Godshuis in de Ieperse binnenstad wordt omgebouwd tot een Kunstenhuis met expositieruimte en ateliers voor kunstenaars.
 • Onze majestueuze Lakenhalle, symbool van de stad, wordt grondig gerestaureerd en bewaard voor toekomstige generaties.
 • Vlamertinge krijgt een kunstgras-voetbalveld.
 • Er wordt actief gebrainstormd om onze stad toeristisch aantrekkelijk te houden en te promoten als toffe citytrip bestemming. De start van de wielerklassieker Gent-Wevelgem vanuit Ieper zet ons alvast stevig op de kaart.
 • Ons wereldwijd gereputeerde ‘In Flanders Fields Museum’ krijgt de nodige ondersteuning en het nieuwe ‘Yper Museum’ moet alle ruimte krijgen om te groeien

 

Een Ieper dat onderneemt

 

Het stadsbestuur wil Ieper ondernemersvriendelijker maken. We willen nieuwe bedrijven en handelaars overtuigen om voor Ieper te kiezen. De ‘ruimte’ creëren om te ondernemen is een prioriteit. Ook land- en tuinbouw krijgen prominente aandacht.

 

Belangrijkste acties hier zijn:

 

 • Ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein in Vlamertinge (Hoge Akker II) en onderzoek naar extra ruimte in de breedte én ook in de hoogte voor bedrijven langs de Oostkaai.
 • Oprichting van een landbouwraad.
 • Leegstand in de binnenstad gaan we nauw monitoren en creatief aanpakken
 • Boerenmarkt met lokale producten opzetten (= korte keten promoten)

 

Een bereikbaar Ieper waar iedereen zijn weg vindt

 

“Inwoners, bezoekers, handelaars… jong en oud, mobiel of minder mobiel, iederéén moet onze stad en haar deelgemeenten vlot en veilig kunnen bereiken, met om het even welk vervoersmiddel”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), tevens bevoegd voor mobiliteit. “De opmaak van een globaal mobiliteitsplan en parkeervisie wordt in 2020 prioritair uitgewerkt. We willen slim omgaan met mobiliteit: Ieperlingen aanmoedigen om gebruik te maken van alternatieven zonder dat de auto taboe wordt. We streven er ook naar het aantal parkeerplaatsen binnen de stadsmuren tijdens deze legislatuur gelijk te houden.

We voorzien ook de nodige middelen om acute pijnpunten en verkeersonveilige omgevingen aan te pakken; een betere doorstroming ter hoogte van de stationsbuurt maakt daar deel van uit.
We willen de rotatie in de binnenstad verhogen door middel van shop&go-parkeerplaatsen met sensoren. Zo zetten we Ieper ook op de digitale snelweg.”

 

Opvallende actiepunten op vlak van mobiliteit:

 

 • Toerismebussen worden maar beperkt toegelaten in de binnenstad. Er komt een geschikte bus parking.
 • Aantal parkeerplaatsen in de binnenstad blijft status quo en er komt een systeem van ‘slim parkeren’ (waaronder shop & go-sensoren)
 • Heraanleg Maloulaan en Dikkebusseweg alsook heraanleg kruispunt Brugseweg/Kalfvaart
 • De stad moet fiets- en wandelvriendelijker worden: heraanleg kasseien Grote Markt met fietscomfortstroken, betere fietspaden in zowel de binnenstad als de dorpen en doortrekken van de Vrijbosroute.
 • Oprichten van ‘snel responsteam’ voor herstel van voetpaden/bestrating
 • Heraanleg van kleinere straten en steegjes in de binnenstad.

 

Een warm Ieper, waar iedereen zijn plaats vindt

 

Het nieuw bestuur wil dat Ieper een stad is van en voor alle Ieperlingen.

 

Schepen Eva Ryde (N-VA): “Ieper moet aantrekkelijk zijn voor jong en oud. We moeten jongeren vasthouden en aantrekken. Investeren in plekken waar ze zichzelf kunnen ontplooien zoals het skatepark, speelterreinen of jeugdlokalen, speelt daarop in. Met een fysiek én digitaal kinderopvangloket, komen we jonge ouders tegemoet. Maar we kunnen ook niet voorbij gaan aan de vergrijzing van de bevolking. Eenzaamheid tegengaan is een uitdaging in onze maatschappij. Daarom maken we van ons (mobiel) dienstencentrum een toffe, aantrekkelijke plek zijn waar mensen graag komen. Ook het bestrijden van de stijgende (kinder-) armoede dwingt ons tot actie. Onze dienst Welzijn gaat vanaf nu naar de mensen toe, in de stad en in de dorpen.“

 

Actiepunten hier zijn:

 

 • We gaan op zoek naar een geschikte ruimte voor één modern en goed uitgerust dienstencentrum;
 • Mobiele buurtwerking: we brengen de dienstverlening van het zorgnetwerk meer naar de mensen toe. Bestaande gebouwen in de stad en de dorpen worden daarvoor ingericht, o.a. naast de voedselbedeling, de kapel bij Wieltjesgracht,…
 • Strijd tegen (kinderarmoede) wordt verscherpt. We sturen een extra medewerker op pad die de brug slaat tussen de welzijnspartners, onderwijs en de sociale dienst.
 • Een systeem voor warme maaltijden wordt uitgerold.
 • Intensieve begeleiding van anderstalige nieuwkomers door buddy’s en afstemming van taallessen in overleg met het volwassenenonderwijs
 • Jeugdlokaal Dikkebus wordt vernieuwd.
 • Nieuw skatepark in samenspraak met skaters
 • Er komt een kinderopvangloket waar Ieperlingen terecht kunnen met vragen en ook snel (digitaal) kunnen zien waar hun kindje terecht kan.
 • Ieper richt infrastructuur en evenementen toegankelijk in en laat zich adviseren door ervaringsdeskundigen van o.a. de nieuwe toegankelijkheidsraad.

 

Ieper, een plek waar het goed wonen is.

 

Schepen Philip Bolle (sp.a): “Ieper is nu al een uitstekende plek om te wonen, maar wij hebben de ambitie om de stad en de dorpen nog beter te maken: meer groen, meer duurzaamheid en kwaliteitsvolle, betaalbare woningen ook voor wie het minder breed heeft. Nooit eerder investeerde een bestuur zoveel in renovatie van sociale woningen en onderhoud van voet- en fietspaden. De dorpskernen van Boezinge en Vlamertinge worden heraangelegd met verregaande inspraak van de bewoners. Het is per slot hun dorp. De openbare verlichting wordt volledig uitgerust met dimbare LED-lampen en langs het spoor ontwikkelen we een nieuw en innovatief stadsdeel.”

 

Enkele elementen:

 

 • De dorpskernen van Boezinge en Vlamertinge heraanleggen
 • De Leet, St.-Maartensplein en Astridpark heraanleggen
 • Betekenisvol investeren in de renovatie van onze sociale woningen
 • Er komt (op termijn) een nieuw stadsdeel tussen de Rijselpoort en de Dikkebusseweg.
 • De netheid op straat moet fors omhoog
 • We schakelen versneld over op dimbare LED-verlichting. In 2020 worden 1294 van de 7773 lichtpunten in onze stad verled (1 op 6). Ondertussen steken we de lichten opnieuw aan zodat we 24u op 24u zichtbaarheid verzekeren.
 • Stadsgebouwen worden duurzaam uitgerust met zonnepanelen en extra isolatie
 • Openbaar groen wordt beter onderhouden, ook en vooral in de woonwijken
 • Er komt een groene gordel rond de stad met extra bomen, bossen, wandelpaden en natuurcreatie.

 

Een Ieper dat luistert / krachtige missie

 

Het stadsbestuur wil werken aan een globaal inspraakbeleid en rekening houden met de opmerkingen van de inwoners. We willen ‘mee zijn met de tijd’ en de toegang tot de stadsdiensten door middel van moderne technologie gemakkelijker en efficiënter organiseren. Ieper wil daarnaast haar engagement en merk als Vredesstad sterker uitdragen.

 

We doen dat door middel van:

 • Gratis wifi in de winkelstraten
 • Er komt een digitaal platform waar Ieperlingen online hun mening kunnen geven
 • Invoering van ‘burgerbudgetten’: de stad voorziet een som voor eigen initiatieven van burgers en verenigingen.
 • Er komt een onderzoek naar de mogelijke her- of nevenbestemming van de St.-Pieterskerk te Ieper en de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Hollebeke.
 • We zetten verder in op Ieper Vredesstad en willen dit engagement ook visualiseren in onze stad.

 

De geplande investeringen zijn doelbewust gekozen en financieel verantwoord. Het stadsbestuur was financieel gezond en wil dat in de toekomst ook blijven. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhogen we niet. De reglementen, retributies, toelagen werden geactualiseerd en geïndexeerd waar nodig. Sommige dateerden nog uit de tijd van de Belgische frank…

Het stadsbestuur sluit niet uit dat het meerjarenplan de komende jaren nog wijzigt.

 

“Het is geen statisch, maar een dynamisch plan. Nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten volgen we op de voet en kunnen ons er toe brengen om het plan bij te sturen. Wat wel zeker is en blijft, is dat we het belang van onze stad, haar deelgemeenten en al onze inwoners steeds voorop stellen. Daar kunnen de Ieperlingen vanop aan.”, besluit burgemeester Emmily Talpe.