Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) hebben op vraag van Minister Peeters de verkenningsfase in het kader van de procedure ‘Complexe Projecten’ opgestart. “In deze fase worden de meningen en inzichten van de verschillende stakeholders over de verbinding Ieper-Veurne in kaart gebracht. Deze bevraging wordt formeel ingepast in het traject van een complex project, zodat de conclusie direct vertaald kan worden in vervolgstappen”, aldus minister Peeters. De opdracht wordt begeleid door Sweco.
De verbinding Ieper-Veurne is een problematiek die de Westhoek al heel lang beroert. De voorbije decennia werden verschillende beleidsacties opgezet om de knoop te ontwarren. Zo zijn de herinrichting van de N8 Ieper-Veurne op het grondgebied van Veurne en Alveringem, de doortocht Hoogstade, de herinrichting tussen Hoogstade en Oostvleteren en de herinrichting tussen Oostvleteren en Woesten in volle voorbereiding. Eind 2020 werd ook de studie opgestart die van het kruispunt van de Noorderring (N38) en de Pilkemseweg te Ieper een ongelijkvloers kruispunt moet maken. De minister gaat voluit voor deze lopende projecten maar ook bekijken hoe een vlotte verkeersdoorstroming en economische ontsluiting gegarandeerd kan worden.

De komende maanden worden zowat 45 besturen en organisaties uit de Westhoek gehoord. Het gaat concreet over 11 gemeentebesturen, het provinciebestuur West-Vlaanderen, de Vervoerregioraad, de bedrijfssector, de politiezones, de ziekenhuizen, fietsersorganisaties, natuur- en milieuverenigingen, landbouworganisaties, bewonersgroepen, de toeristische en de erfgoedsector en ten slotte ook de politieke partijen. De inzichten die dit overleg oplevert, worden vertaald in een voorstel van startbeslissing voor het complex project. In deze startbeslissing wordt duidelijk aangegeven wat de resterende knelpunten zijn voor de verbinding Ieper-Veurne en welke scenario’s verder onderzoek vereisen. De verkenningsfase van het ‘complex project Ieper-Veurne’ wordt rond de zomerperiode afgesloten.
Vlaams parlementslid Emmily Talpe: “Ik ben bijzonder tevreden dat dit dossier nu ten gronde wordt aangepakt. Enerzijds zijn er de broodnodige aanpassingen om de N8 verkeersveiliger en fietsveiliger te maken, dit is al in voorbereiding en wordt verdergezet. Anderzijds is er het ruimer aspect van de ontlasting van de dorpen langs die weg en ook het economische belang van een vlotte verbinding Ieper-Westkust voor de volledige regio. Daar zal nu in de procedure ‘complex project’ aandacht voor zijn. Het is een goede zaak dat de minister de vele stakeholders nauw betrekt, zodat we samen tot een gedragen oplossing voor de Westhoek kunnen komen.