Hieronder de beslissingen over de agendapunten terug te vinden in het vorige bericht:
1. goedgekeurd
2. vastgesteld
3. goedgekeurd en toegewezen aan de goedkoopste leverancier.
4. goedgekeurd en toegewezen aan de goedkoopste leverancier.
5. goedgekeurd en toegewezen aan de goedkoopste leverancier.
6. De overdracht wordt aanvaard, zij het dat het eigenlijk enkel een kennisname van de overdracht betreft. De huurovereenkomst bevatte immers geen verbodsclausule wat betreft de overdracht zodat ik het voorstel lanceerde om bij de volgende aanvraag van hernieuwing van de handelshuur de inlassing van een verbod van overdracht op te leggen. Dit betekent niet dat de huurder daarvan de dupe is, immers als hij zijn handelszaak overlaat (inclusief dus de handelshuur) dan kan hij dit nog steeds doen maar moet het OCMW wel vooraf in kennis gesteld worden van deze overdracht.
7. goedgekeurd
8. goedgekeurd
9. goedgekeurd
10. goedgekeurd
11. goedgekeurd – het CLB gebruikt het achterste deel van het oude politiekantoor en heeft hier een erfpacht tot 2041; hoewel terzake reeds in de vorige legislatuur een beslissing was genomen, wordt de uitbreiding van de gebruikte ruimte met 466m² nog eens bevestigd nu het metingsplan voorhanden is.
12. goedgekeurd
13. Beslist werd de pachtoverdracht niet goed te keuren. Dit stemde mij tevreden vermits naar mijn oordeel de toewijzing van de vrijgekomen landbouwgronden objectief dient te gebeuren en aldus niet aan de kandidaat die de huidige pachter voorstelt. Vandaar dat ik mij schaarde achter het voorstel van de voorzitter om (desgevallend sociaal geïnspireerde) maatstaven uit te werken voor deze toebedeling zoals bvb kansen geven aan jonge landbouwers.
14. afgewezen
15. De vraag werd gesteld om een globale beslissing te nemen over de bestemming van het oude politiekantoor. Beslist werd om dit aan te wenden in functie van sociale woningbouw (dit kan onder meer zijn sociale woningen, doorgangwoning, …). Dit komt later terug op de agenda voor concretisering.
16. afgewezen – de regel is dat niet tot verkoop van eigendommen of gronden wordt overgegaan.
17. De oude PC’s worden verdeeld over diverse organisaties (vzw, scholen, dienstencentrum Kersekorf, netwerkdorpen)
18. goedgekeurd
19. goedgekeurd
20. goedgekeurd
21. goedgekeurd
22. goedgekeurd