STRIJDPUNT 1: VRIJE CONCURRENTIE, NEE AAN PROTECTIONISME!

Vrije concurrentie of “marktwerking” leidt tot betere producten en diensten en correcte (lagere) prijzen. Op veel vlakken wordt op vandaag die vrije concurrentie evenwel verstoord of zelfs verhinderd. Denk maar aan verstorende marktafspraken, kartels, marktmanipulaties, monopolisering, betutteling door de overheid (beperkte openingsuren, verplichte sluitingsdag/zondagen, doelgerichte invulling van BPA’s, …) en andere vormen van competitiebeperking. De overheid heeft een belangrijke rol te vervullen bij het vrijwaren van de vrije concurrentie, niet alleen actief maar ook passief, onder meer door zich terug te trekken uit participaties die het evenwicht verstoren.

Zo is het een feit dat door een gebrek aan doorgedreven liberalisering wij op heden nog steeds teveel betalen voor gas, elektriciteit , internet en kabel. Wat zijn hier de redenen van: het gebrek aan gezonde concurrentie, de invloed van de Staat in bvb. Belgacom, de invloed van Belgacom op de adsl-markt (70% zit in haar handen!) en de gebrekkige slagkracht van de instanties die moeten toezien op de marktregulering. Hier loopt het dus mis. Samen met Open Vld wil ik hier werk van maken in het belang van de ondernemer maar ook van de consument die het recht heeft om de “juiste” prijs te betalen!

Het moet gezegd dat door de globalisering de concurrentie sterk is toegenomen met als gevolg dat bedrijven zich voordurend dienen aan te passen om zich weerbaar te maken. Door nieuwe producten en diensten, betere productieprocessen en ondernemingsstrategieën kunnen zij zich evenwel onderscheiden.
Ik wil bedrijven dan ook de kansen geven om zich maximaal te ontplooien en te wapenen.

In woelige economische tijden moeten we ons hoeden voor protectionisme. Het is algemeen geweten dat de Franse president Nicolas Sarkozy in deze crisis-tijden openlijk flirt met protectionisme. Het beperken van de vrije concurrentie, ook over de landgrenzen heen, zet evenwel een premie op ondoelmatigheid. Uiteindelijk betaalt de consument ervoor in de vorm van hogere belastingen of hoge productprijzen. Natuurlijk, bestaan op deze regel ook uitzonderingen bijvoorbeeld als er sprake is van oneerlijke concurrentie uit het buitenland zoals bij dumping of nog kan het in zekere mate aanvaardbaar zijn indien een bedrijfstak een bepaalde aanloopperiode nodig heeft voordat deze de strijd met de internationale concurrentie aankan. Het spreekt voor zich dat de grens hier soms moeilijk te trekken is.
In tijden van crisis, en zeker in electorale periodes, is het bon temps om grote bedrijven in moeilijkheden een helpende hand te bieden. Kleine KMO’s kunnen ten onrechte al veel minder snel rekenen op hulp uit Brussel of moeten het stellen met enkele kruimels.

Vrije concurrentie betekent voor mij ook vrije openingsuren, incluis op zondag. Graag zie ik dat winkeliers en andere ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Daar hoeft de overheid zich niet in te mengen.

“In de vrije markt zorgt een onzichtbare hand voor harmonie tussen het individuele eigen belang en het belang van de samenleving.” (Adam Smith, 1723 – 1790)

STRIJDPUNT 2: ONTSLUITING VAN DE WESTHOEK

Eén van de thema’s op Vlaams niveau dat me nauw aan het hart ligt, is het ondertussen al meer dan vier decennia oude dossier van de A19.

Wist u dat het tracé voor een autosnelweg Ieper – kust reeds in 1963 werd vastgelegd?!

In de jaren ’70 doken de eerste tegenkantingen op.
De CVP (thans CD&V) trok het nut van een autosnelweg in twijfel (het verkeer Ieper/kust had volgens hen zijn maximum bereikt!!??), de SP vond dan weer dat we het verkeer met de wagen niet moesten promoten maar allen met de bus naar de kust trekken!!??, landbouwers en natuurliefhebbers trokken het zwaard en vervolgens hadden we de Pilkem ridge perikelen.
Wat deze laatste tegenwerking betreft, werd uiteindelijk in een gedetailleerd onderzoek aangetoond dat het bewuste slagveld zich meerdere kilometers verder bevond…)

In 2001 werd het Westhoek-menshoek pact getekend door Vld en SPa dat voorzag in een gedeeltelijke doortrekking van de A19 tot aan Steenstraete.
CD&V weigerde evenwel dit mede te ondertekenen zodat dit pact een stille dood stierf.

In 2005 werd het op heden nog steeds geldende Protocolakkoord getekend tussen Open Vld, SPa en CD&V.
Hiermee werd een volledige of gedeeltelijke doortrekking van de A19 volledig van de kaart geveegd.
Hoewel Open Vld Westhoek een koele minnaar is van het akkoord, beseften we dat er “iets” moest gebeuren, de weg is onveilig geworden en het verkeer zwelt jaarlijks aan.
Het afgezwakte project was dan ook het enige politiek haalbare alternatief met de andere Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en SPa.

Wat voorziet dit protocol (in grote lijnen)?
De aanleg van een nieuwe weg parallel met de huidige N8 die ten noorden van Woesten terug aansluiting zal vinden op de N8.
De nieuwe weg en de N8 vanaf Woesten zal een drievaksbaan worden met ventwegen voor het trager verkeer.
Uiterlijk tegen 2013 zou dit alles gerealiseerd moeten worden.
Open Vld dringt al jaren fel aan op een uitvoering van het meerderheidsakkoord maar de Vlaamse regering slaagt er niet in de noodzakelijke voorbereidingen binnen een redelijke termijn af te werken.
Hoewel CD&V aankondigde dat het licht op groen staat voor de definitieve realisatie van de verbindingsweg, stelt Open Vld vast dat er nog heel wat moet gebeuren: opmaak RUP, globaal verkeerstechnisch ontwerp, ruimtelijke vertaling van de milderende maatregelen in het plan-MER (project MER) alsook moet het definitieve tracé nog worden vastgelegd op bepaalde delen!

Hoewel de volledige doortrekking van de A19 de enige logische en doeltreffende oplossing blijft op lange termijn, dient er met de volgende Vlaamse regering in ieder geval meteen werk gemaakt worden van de aanleg van deze betere verbinding richting kust! Hierbij dient er echter rekening te worden gehouden met de leefbaarheid in de verschillende dorpen!

Ook de aanleg van een ringweg in Diksmuide en het doortrekken van de ring rond Poperinge zullen bijdragen tot de ontsluiting van de Westhoek.