Beste vrienden,

De voorbije dagen en weken heeft Open Vld stevig maar correct onderhandeld. Het resultaat: na een goed communautair akkoord en de splitsing van BHV, zijn we erin geslaagd een akkoord te maken over een evenwichtige begroting en grondige structurele hervormingen. Die hervormingen zijn de belangrijkste in ons land van de afgelopen decennia.

Wat hebben we bereikt? Een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord:


Meer mensen die werken, meer schouders onder onze welvaart·        

 • Het vervroegd pensioen wordt tegen 2016 opgetrokken van 60 naar 62 jaar. Mensen zullen minimum 40 jaar moeten gewerkt hebben (tegenover 35 jaar nu in privé en 5 jaar bij overheid)
 • Ook brugpensioenen worden verstrengd. Het individueel brugpensioen zal pas mogelijk zijn vanaf 60 jaar. De leeftijd voor brugpensioen bij collectief ontslag wordt opgetrokken van 50 naar 55 jaar.
 • Voltijdse loopbaanonderbreking (van toepassing in de overheid) wordt teruggebracht tot 5 jaar in plaats van 6 jaar nu. De leeftijd voor half- en deeltijds tijdskrediet (in de privé-sector) voor ouderen wordt opgetrokken van 50 naar 55 jaar.
 • Mensen moeten tot hun zestigste beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

Voor wat, hoort wat

 • Voor jongeren die afstuderen wordt de toegang tot een wachtuitkering strenger. Een uitkering zal pas mogelijk zijn na één jaar en nadat uit strikte controles blijkt dat de afgestudeerde voldoende inspanningen heeft geleverd om werk te vinden. Tegelijk wordt de wachtuitkering beperkt tot drie jaar.
 • Werkloosheidsuitkeringen nemen sneller af in de tijd. Na vier jaar vallen alle werklozen terug op een minimum vergelijkbaar met het leefloon.
 • Mensen die werk zoeken zullen beter en sneller worden geactiveerd en gecontroleerd, ook 50-plussers (inclusief bruggepensioneerden) zullen worden gecontroleerd. De controletermijnen worden gehalveerd. En het wordt moeilijker voor werklozen om een job te weigeren.

Pensioenen hervormd

 • Er komt een nieuwe pensioenbonus. Wie meer dan 45 jaar werkt, krijgt een hoger pensioen.
 • Onbeperkt bijverdienen na 65 wordt mogelijk als je 42 jaar gewerkt hebt.
 • Het aantal ‘gelijkgestelde periodes’ wordt verminderd. Dat zijn de jaren dat je niet werkt, maar die toch meetellen voor je pensioenopbouw. Zo zullen de derde periode van werkloosheid, het brugpensioen voor 60 jaar en vrijwillige onderbrekingen (uitgezonderd thematische verloven zoals zwangerschapsverlof, en gemotiveerd tijdskrediet) minder meetellen.

Een eerlijke geloofwaardige begroting

 • Open Vld is erin geslaagd 2,3 miljard belastingen te schrappen uit de oorspronkelijke voorstellen van de formateur en 2,4 miljard euro extra besparingen door te voeren.
 • De meerwaardebelasting voor de gezinnen is geschrapt en het stelsel van definitief belaste inkomsten (DBI) voor bedrijven blijft onaangetast.
 • Er komt geen vermogensbelasting, enkel een crisisbijdrage van 4% op hoge roerende inkomsten. Die crisisbijdrage geldt enkel voor roerende vermogens vanaf ongeveer 800.000 euro (d.w.z. meer dan 20.000 euro roerende inkomsten per jaar).
 • De notionele interestaftrek blijft intact als belangrijk belastingvoordeel om bedrijven aan te trekken. Enkel het tarief wordt verlaagd.
 • De groteske intiële extra bijdrage van mensen met een bedrijfswagen is met 4/5 verminderd.
 • De belastingaftrek voor dienstencheques blijft behouden. De prijs van dienstencheques stijgt pas binnen twee jaar met 1 euro.

Extra besparingen

 • Heel de overheid gaat op dieet. Voor alle overheidsdiensten geldt: meer doen met minder.
 • Er komen extra besparingen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Ook vakbonden en ziekenfondsen zelf zullen een extra bijdrage moeten leveren.

Beste vrienden, de conclusie is duidelijk: stevig onderhandelen loont. Dat was al duidelijk toen we in september een goed communautair akkoord sloten en BHV splitsten. Met dit akkoord over de begroting en de noodzakelijke hervormingen tonen we dat opnieuw. Telkens waren het stevige maar correcte onderhandelingen.

Met het akkoord van dit weekend engageren we ons om samen met andere verantwoordelijke politici onze schouders onder onze welvaart te zetten en alles te doen wat nodig is. Er komt een eerlijke en evenwichtige begroting, een lange reeks grondige sociaaleconomische hervormingen die meer mensen aan het werk zetten. Voor wachtuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen geldt voortaan de filosofie voor wat, hoort wat.

In deze moeilijke tijden is aan de kant gaan staan geen optie. Wie denkt dat het opzoeken van tegenstellingen en verzuurd negativisme ons uit deze crisis leiden, slaat de bal volledig mis. Alleen door samen te werken, vooruit te kijken en tegenstellingen te overstijgen trekken we ons land uit de crisis en stellen we ons economisch en sociaal model veilig. We zijn er zeker van dat Europa deze begroting en deze hervormingen als stevig en voldoende zal bestempelen.

De volgende dagen moeten we nog verder onderhandelen over asiel en migratie, een belangrijk onderwerp. Ik hoop u zo snel mogelijk te kunnen informeren over het totaalakkoord dat we samen met de andere partijen hebben onderhandeld en dit op een partijcongres uitgebreid met u te kunnen overlopen.

Daarna moet de nieuwe regering zo snel mogelijk aan de slag. Meer dan anderhalf jaar na de verkiezingen is het meer dan tijd om te doen wat moet.

Liberale groeten,

Alexander De Croo