Op de gemeenteraad van Ieper werd maandag laatst een motie voorgedragen door SP.a en Groen!  De motie kaart de problematiek van de leefbaarheid van de inwoners van Brielen langs de N8 aan en stelt een omleidingsweg rond Brielen voor als dé zaligmakende oplossing. Voor Open Vld Ieper die al 40 jaar een consequente en rechtlijnige visie aanhoudt wat de aanpak van de missing link Ieper – Westkust betreft, is dit uiteraard een onhaalbaar en onaanvaardbaar voorstel.

Open Vld stelde, in samenspraak met CD&V – N-VA, een geamendeerde breed gedragen motie voor die geen concreet voorstel doet maar aandringt om enerzijds een structurele oplossing voor de verbinding Ieper – Westkust uit te werken en anderzijds onverwijld tijdelijke maatregelen te nemen voor Brielen en Elverdinge.

De insteek van de motie van SP.a en Groen! is immers finaal ook de leefbaarheid voor de inwoners van Brielen en Elverdinge. Een unaniem goedgekeurde motie leek dan ook zowel voor Open Vld, N-VA en CD&V te verkiezen. Voor SP.a en Groen! was dit onbespreekbaar en ook binnen de meerderheid heerste er verdeeldheid. Wat een eendrachtig signaal moest worden gedragen door alle partijen werd door politieke profilering overschaduwd.

Emmily Talpe: “Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners van de dorpen langs de N8, met Brielen en Elverdinge op Iepers grondgebied, is ook voor Open Vld Ieper prioritair. Als Vlaams volksvertegenwoordiger heb ik dan ook reeds meerdere vragen gericht aan minister Weyts aangaande zijn plannen tot aanpak van het dossier na de vernietiging door de Raad van State.

Hoe die oplossing er concreet zal uitzien is echter een beslissing door de Vlaamse overheid te nemen. Het probleem van de N8 is nu eenmaal niet beperkt tot Ieper. Het gaat hier ook over de toekomst van de Westhoek, ik ben Ieperling maar ook een fiere inwoner van de Westhoek. De economische groei van onze volledige regio is onlosmakelijk verbonden met de oplossing van de noord-zuid verbinding Ieper – Westkust.

Een omleidingsweg rond Brielen nu voorstellen als dé oplossing en dit zo aan de ministers overmaken als lokaal bestuur kunnen wij niet ondersteunen, het staat haaks op onze visie en het zou daarenboven een degelijke structurele oplossing alleen maar hypothekeren. We willen toch zelf niet verantwoordelijk zijn voor een nog langer uitstel van een structurele oplossing voor alle dorpen langs de N8.”

Het is geen geheim dat alle lokale partijen een eigen invulling zouden willen geven aan de missing link Ieper – Westkust, maar het streven naar een ontlasting voor de inwoners van de dorpen langs de N8 en dus zeker ook Brielen en Elverdinge, staat voor alle partijen buiten kijf. Het voorstel van Open Vld was dan ook om in afwachting van een structurele oplossing voor de missing link Ieper – Westkust tijdelijke maatregelen te nemen voor Brielen en Elverdinge.