Gemeenteraad Ieper – 03/10/2016

In de schoot van de gemeenteraad van drie oktober, werd het Ieperse woonbeleid bediscussieerd. Ook Emmily Talpe mengde zich in het debat: “Naast het klassieke gezin heb je nu veel meer alleenstaanden, zowel op oudere als op jonge leeftijd, en eenoudergezinnen. Het is belangrijk dat we ook voor hen de woningen in Ieper betaalbaar maken. Ik zie daarbij vooral soelaas in een kordate aanpak van de leegstand in Ieper en een flexibeler beleid wat betreft het opsplitsen van grotere woningen. Verder biedt co-housing heel wat opportuniteiten.”

De liberale politica verwees naar recente cijfers van minister Homans, waaruit blijkt dat– op Roeselare na – Ieper in West-Vlaanderen het hoogste aantal leegstaande panden telt: maar liefst 316 zijn er en in die cijfers werden de leegstaande verdiepingen boven winkels nog niet meegerekend. Talpe hield dan ook een pleidooi voor een structurele en kordate aanpak van de leegstand in Ieper. “Hiermee bedoel ik niet de huidige leegstandsbelasting, die duidelijk haar doel mist en louter de stadskas spijst. Ik heb het dan over stimulerende maatregelen, zoals een versoepeling van het bestaande reglement inzake opdelen van panden. Veel oude Ieperse huizen zijn op vandaag te groot en dus onbetaalbaar voor starters op zoek naar een nieuwe woonst. Minder strengere vereisten inzake de minimale oppervlakte, aantal bouwlagen en dergelijke kunnen het succes van meergezinswoningen doen toenemen.”

Talpe brak ook een lans voor cohousing: “Dit concept kan zorgen voor een groter aanbod voor alleenstaanden en kleine/jonge gezinnen, dalende prijzen, meer behoud van open ruimte, verbeterende leefbaarheid, bestrijding van een verloederd straatbeeld, …” Tegelijkertijd benadrukte de Ieperse dat op dat vlak niet alleen op lokaal maar ook op Vlaams en federaal niveau nog wel wat werk aan de winkel is: “Op initiatief van mijn collega-volksvertegenwoordiger en partijgenote Gwenny De Vroe werd vorig jaar een resolutie goedgekeurd in het Vlaams parlement met de bedoeling de regelgeving op vlak van Ruimtelijke Ordening en Wonen te moderniseren. Daarnaast moet de sociale wetgeving en de werkloosheidsreglementeringen nog worden bijgestuurd, om te voorkomen dat mensen met een uitkering die kiezen voor een stelsel van cohousing bestraft worden.” Talpe besloot haar tussenkomst over cohousing met de belofte om vanuit het Vlaams parlement het pad hiervoor mee te effenen.