Op de gemeenteraad van 7 mei zal Emmily Talpe het stadsbestuur interpelleren over het terrassenreglement. In Ieper mogen geen terrassen worden uitgestald tussen 11 november en eind maart, maar ondertussen gaven al 3 partijen expliciet aan voorstander te zijn van terrasjes het ganse jaar rond. Talpe vraagt daarom om het reglement nu al aan te passen. Verder zal Talpe ook pleiten voor een aanpassing aan het gemeentelijk reglement voor het toekennen van een parkeerkaart. Meer specifiek wil Talpe graag dat er een  ‘handelaarskaart’ komt zodat handelaars gemakkelijker voor onbeperkte tijd bij hun zaak kunnen parkeren zonder parkeerkaart of parkeerticket. Tot slot zal Open Ieper tijdens de zitting ook informeren naar het onderhoud van de strook grond langs de Werfstraat en Steendam en naar de inspanningen voor dementie.

1. Goedkeuring notulen van 26 maart 2018.

2. Gaselwest. Goedkeuring agenda, verzoek tot verschuiven einddatum van Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april 2019, voorstel tot verlenging van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 25 juni 2018.

3. WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 24mei 2018.

4. Samenwerkingsovereenkomst tussen Agentschap Wegen en Verkeer en een lokale overheid voor het net houden van gewestwegen en hun vrijliggende fietspaden – Goedkeuring

5. Aanvraagdossier meerjarige premieovereenkomst beschermde lakenhallen en belfort – goedkeuring

6. Ontwerp bezoekersreglement Musea Ieper – goedkeuring.

7. AGB Vauban – Jaarrekening 2017 – Goedkeuring

8. AGB Spie – Jaarrekening 2017 – Goedkeuring

9. Aankoop van ingesloten perceel grond – goedkeuring 10. Project Veurnseweg, Brielen, intentieverklaring opname gronden openbaar domein en onderhoud

11. Patriveras/stad Ieper – Goedkeuring dading.

12. Agenda statutaire algemene vergadering ACCI vzw van 15/05/2018 en standpuntbepaling gemeenteraad.

13. Goedkeuring jaarrekening 2017 interlokale vereniging Westhoeksportoverleg (W.S.O)

14. Ontwerp partiële herziening Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan Poperinge– advies gemeenteraad Ieper

15. Definitieve goedkeuring van straatnamen

16. Elektrische oplaadpunten voor de openbare ruimte. (Interpellatie van raadslid Bolle)

17. Verbindingspad Haiglaan – Scholierenpad. (Interpellatie van raadslid Six)

18. Zandvoordestraat Zillebeke. (Interpellatie van raadslid Six)

19. Wat met het vervoersplan voor de vervoerregio Westhoek ? (Interpellatie van raadslid Lannoo)

20. Terrassen. (Interpellatie van raadslid Talpe)

21. Vragen en antwoorden.

  • Zonnebeekseweg: wanneer komen de fietssuggestiestroken en de aanplantingen? (V. Lannoo)
  • Uitbreiding gemeentelijke reglement op het toekennen van een parkeerkaart (E. Talpe)
  • Ieperlee (V. Despeghel)
  • Stand van zaken volkstuinen (V. Despeghel)
  • Strook grond langs Werfstraat-Steendam (M. Clabau)
  • Dementievriendelijke stad (A.S Himpe)

22. Mededelingen.