Gemeenteraad Ieper – 4 juni 2018

Op de gemeenteraad werden de jaarrekeningen 2017 van stad Ieper besproken. Kandidaat-burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) merkte op dat slechts 62% van de geplande investeringen werd uitgevoerd. “Gezien het einde van de legislatuur met rasse schreden nadert, zal het dus aan de volgende legislatuur zijn om het waar te maken”, aldus Talpe. Al vinden de liberalen dat voor sommige projecten, zoals de heraanleg van De Leet, een goeie zaak. “De stijgende parkeergelden tonen dat de parkeerdruk in het centrum stijgt. Dat vloekt met de plannen van de huidige meerderheid om meer dan 70 parkeerplaatsen in de binnenstad te schrappen.”

 

Uit de jaarrekeningen 2017 blijkt dat maar liefst 7,5 miljoen euro vooruitgeschoven werd naar 2018.  Open Ieper-fractieleider Emmily Talpe: “Slechts 62% van de geplande investeringen werd dus uitgevoerd. Daar worden wij niet gelukkig van. Al zien we wel dat bijvoorbeeld wat betreft de voetpaden er één en ander in versnelling begint te komen. Zitten de nakende gemeenteraadsverkiezingen daar voor iets tussen?”

Inwonersaantal Ieper

Volgens Emmily Talpe moet vanuit de meerderheid ook dringend worden ingezet op een beleid dat onze stad aantrekkelijker maakt om te wonen, te werken, te investeren en te ondernemen. “Ons inwonersaantal is dit jaar opnieuw gezakt onder de 35 000 inwoners. Bovendien zou tegen 2030 1 op 3 Ieperlingen 65+ zijn, en dus met grote kans op niet meer ‘werkend’. Terwijl we net ook werkende Ieperlingen broodnodig hebben om financieel gezond te zijn.”

Inkomsten parkeergelden Ieper

Opmerkelijk ook: de inkomsten uit de parkeergelden zijn vorig jaar opnieuw gestegen. “We kunnen daaruit concluderen dat de parkeerdruk in het centrum toeneemt. Dat vloekt met de plannen om bij de heraanleg van De Leet volgend jaar meer dan 70 parkeerplaatsen te schrappen uit het centrum”, argumenteerde Talpe. “Ik lees ook in de jaarrekeningen dat het nieuwe mobiliteitsplan voor de binnenstad aan het begin van volgende legislatuur willen voorstellen. Eerder was er sprake van het opdelen van onze stad in van elkaar gescheiden zones en omkeren van rijrichtingen, maar als oppositie vernamen wij nog niets van jullie ingrijpende plannen. Het is jullie plicht om dit, net als de heraanleg van De Leet, transparant  voor te leggen aan de kiezer. Want zij beslissen in 2018.”

 

Lees hieronder de volledige tussenkomst van Emmily Talpe:

Voorzitter, collega’s, ik heb dit weekend toch even goed gevloekt toen ik mij wou verdiepen in de stukken bij dit agendapunt. Het is zoals jullie weten een titanenwerk voor de oppositie om dit uit te spitten maar als na vijf jaar plots de manier van rapporteren aan de gemeenteraad wordt veranderd dan word ik toch wat ambetant.
Ik heb het uiteraard zaterdag meteen laten weten aan de financieel directeur die dan vandaag tegen de middag het juiste document heeft bezorgd en op extranet zette maar ik neem aan dat het merendeel van ons nog een andere dagtaak heeft en dit dus niet meer of niet grondig meer kunnen bekijken.

Beste collega’s, in het licht van het gebrek aan de juiste documenten of laattijdige aanlevering, heb ik mij dan ook beperkt tot enkele wijzigingen in het bijzonder en de klassieke verschuivingen van realisaties naar volgende jaren. Dit wordt nu blijkbaar niet meer “een vooruitschuiven van een project” genoemd maar een “spreiding”.
Spreiding klinkt dan ook meer als een doordachte evenwichtige beslissing en minder als de realiteit namelijk dat gefaald werd qua timing.
En dan verwijs ik onder meer naar de herinrichting van de dorpskern Zillebeke, de vloei, de nieuwe sportinfrastructuur, de investeringen in wijksporttereinen enz
Er wordt dit jaar zo’n 7,5 mio euro naar volgend jaar verschoven of gespreid, wat betekent dat er dus slechts 62% werd uitgevoerd van de geplande investeringen voor 2017.
Ik weet niet hoe het met jullie zit maar daar word ik alvast niet vrolijk van. We naderen met rasse schreden het einde van de legislatuur, als jullie een tandje hadden willen bijsteken om de eindmeet te halen, dan had dit vorig jaar moeten gebeuren. 
Nu is het te laat en zal het dus de volgende legislatuur zijn die het zal moeten waarmaken – wat voor sommige projecten, zoals de heraanleg van de Leet dan weer een goeie zaak is.

Wel positief is de stijging inzake de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing: een signaal dat het doemdenken rond de taks shift en het wegvallen van de tussenkomst voor de vrijstelling materiaal en outtillering voorbarig was. Meer PB betekent meer werkende Ieperlingen en geen daling van de inkomsten uit OV betekent dat bedrijven wel degelijk nog investeren. Maar de stijging wil niet zeggen dat we mogen berusten. We zijn dit jaar terug onder de 35.000 inwoners gezakt én tegen 2030 is 1 op 3 65 plus en dus met grote kans niet meer “werkend”. Het kan dus rap terug verkeren als we niet inzetten op een beleid dat onze stad aantrekkelijker maakt om te wonen, te werken, te investeren en te ondernemen. Als er daar degelijke insteken voor nodig zijn, ik kan u ons verkiezingsprogramma aanbevelen.

Opmerkelijk ook: de inkomsten uit de parkeergelden zijn vorig jaar opnieuw gestegen. We kunnen daaruit concluderen dat de parkeerdruk in het centrum toeneemt. Dat vloekt met jullie plannen om bij de heraanleg van De Leet volgend jaar meer dan 70 parkeerplaatsen te schrappen uit het centrumIn de toelichting bij de jaarrekening staat ook opnieuw te lezen dat er continue wordt gewerkt aan het nieuwe mobiliteitsplan, het circulatieplan voor de binnenstad én nieuw element: dat dit mag verwacht worden aan het begin van de nieuwe legislatuur.
Collega’s, dit wordt hét belangrijkste document voor onze stad voor de komende jaren. Het zal de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze binnenstad bepalen. Mag de oppositie daar ook aan meewerken of tenminste weten wat er in de pijplijn zit?
Ik zag daar nog niets van passeren in de notulen van het schepencollege. Het is oorverdovend stil. Dat verontrust ons ten zeerste.
Ik neem dan ook geen genoegen dat ik dit mag verwachten aan het “begin van de volgende legislatuur”.
Als er sprake zal zijn van het opdelen van onze stad in onderling van elkaar gescheiden zones, van verkeersknippen, van andere routes voor het openbaar vervoer en toeristenbussen, omkeren van rijrichtingen of éénrichtingsverkeer, dan moeten jullie dat NU ZEGGEN, dat mobiliteitsplan moet net als de heraanleg van de leet transparant aan de kiezer worden voorgelegd! De Ieperling heeft het recht te weten wat jullie plannen zijn of zullen we dat moeten lezen in jullie verkiezingsprogramma?

Het leek eerst omwille van de onduidelijkheid van de bezorgde documenten alsof er bijna 400.000 euro meer zou geïnvesteerd worden in herstel en onderhoud van voetpaden. Maar dat bleek jammer genoeg een fata morgana. Het gaat enkel om centen die de voorbije jaren niet zijn uitgegeven en die dus worden verschoven. Mijn euforie was dus van korte duur, jullie weten dat wij pleiten voor een extra financiële injectie voor onze voetpaden in het centrum maar ook in de deelgemeenten.

Financieel kan je daar met een peulschil in vergelijking met andere grote projecten, heel wat realiseren, comfort voor de Ieperling die jullie ook in dank zou worden afgenomen.
In 2018 plannen jullie voor de voetpaden een kleine 700.000 te realiseren. We zijn al bijna half weg het jaar, het is ook een bijzonder jaar met de gemeenteraadsverkiezingen, dan lijkt één en ander in een versnelling te komen om zoveel mogelijk zieltjes content te stellen.
Dus beste schepen, wat is de status en timing voor 2018?

Het is hier ook al aangehaald er wordt 1 mio gereserveerd voor de aankoop van nog eens 4 ha aan het station, eigendom van de NMBS. Dit is blijkbaar geen zo’n makkelijke bevalling omdat de NMBS daar wil delen in de meerwaarde afhankelijk van de plannen met die grond. Een omgekeerde ingesteldheid dan bij de aankoop van de eerste 4ha waar de verkoper, een dochter van de NMBS, dan weer niet tot het uiterste ging in de onderhandelingen.
Het valt dus nog af te wachten wat daar de concrete afspraken zullen zijn en uiteraard ook de invulling of bestemming voor de gronden in de toekomst, ik kijk richting de burgemeester om daar met de fractieleiders geregeld in overleg te treden.

Nog enkele vragen rond de cijfers:

Voor de herziening van het GRS wordt 95.000 euro meer voorzien dit jaar: wat is die meerkost precies? Ook in 19 en 20 voorzien jullie nog zo’n 100.000 euro uitgaven, voor wat dient dit precies? Het herziene GRS werd vorig jaar al definitief goedgekeurd.

Voor De Vloei verwachten jullie in 2018 een ontvangst van bijna 2,6 mio euro: moet dit niet worden bijgestuurd of verwachten jullie in de tweede helft van het jaar een plotse booming verkoop?
Behoorlijk bestuur is durven toegeven en bijsturen als iets niet loopt zoals verwacht en behoorlijk bestuur is ook dat men de realiteit correct in de boekhouding verwerkt.

Ik had ook graag weten hoe het nu zit met die intterreg subsidie van 500.000 euro voor het stadsmuseum: op de site van interreg staat dit alvast niet onder de goedgekeurde dossiers en ook in de notulen vinden we niets terug van een officiële beslissing. Graag toelichting.

Tot slot, de herinrichting van de dorpskernen van Boezinge en Vlamertinge.
We blijven daar nog altijd steken in de fase van “de studie is in opmaak of moet worden opgemaakt”.
Voor Boezinge zou de herinrichting dit jaar worden ontworpen: is dit bezig? Hoe loopt dat? Is er voldoende inspraak van de bewoners voorzien bij de ontwerpen?
En wat met de studie voor Vlamertinge, de herinrichting daar staat geagendeerd NA die van Boezinge maar de mensen zitten daar ook op hun tandvlees, zeker wat de staat van het wegdek van de hoofdstraat betreft.
Dus daar ook graag een stand van zaken.