Het Europees Parlement keurde gisteren een set nieuwe Europese sociale zekerheidsregels goed die er voor zorgen dat EU-burgers niet tussen twee stoelen vallen als ze in een ander EU-land gaan werken. “De beslissing over het voorstel ligt nu bij de lidstaten.”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Axel Ronse (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Emmily Talpe (Open Vld). Zij zien heel wat nefaste gevolgen van het voorstel. Hun resolutie werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. “Daarin vragen we de Vlaamse Regering om er bij de bevoegde federale minister op aan te dringen de maatregel inzake de toekenning van werkloosheidsuitkeringen na één dag werken niet te ondersteunen.”
Initiatiefnemer en Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) spaart zijn kritiek op de goedgekeurde sociale zekerheidsverordening niet. “De door Europa voorgestelde regeling is onrealistisch. Op die manier dreigen we een vijfsterrenbestemming te worden inzake welvaartstoerisme. Ik wilde daarom, met de collega’s van de meerderheid, vanuit het Vlaams Parlement een duidelijk signaal geven. Onze sociale zekerheid is waardevol. Te waardevol om ze te ondergraven en ze zomaar open te stellen voor iedereen. Daarom vragen we de Vlaamse Regering om de federale minister te vragen om de maatregel inzake de flexibelere toekenning van werkloosheidsuitkeringen na één dag werken niet te ondersteunen. We ijveren voor een meer gedragen systeem, waarbij bijdragen en uitkeringen meer in evenwicht zijn met elkaar.”
Emmily Talpe (Open Vld) treedt hem bij. “Door de niet-beperking in de tijd van onze werkloosheidsuitkeringen moeten we zeer alert zijn voor welvaartstoerisme. Ook al moeten burgers in eigen land eerst 312 dagen gewerkt hebben, dan nog kan het voor ons echt niet dat ze na één dag werken in België recht hebben op een uitkering. Bovendien hoort wie werkloos is een nieuwe job te zoeken. Het wordt voor de VDAB en zijn collega-bemiddelingsdiensten in het buitenland een haast onmogelijke opgave om deze werklozen over de grenzen heen te activeren en te controleren.”
Robrecht Bothuyne (CD&V) vult aan: “De strijd tegen sociale dumping en misbruiken van onze sociale zekerheid moet opgevoerd worden. En dat kan alleen als alle Europese landen gaan samenwerken. Er liggen ook nieuwe, goede voorstellen op tafel aangaande de strijd tegen misbruiken en reeds nu gebeurt er op Europees vlak heel wat. Met het Vlaams parlement willen we die steunen. Onze sociale zekerheid verdraagt immers geen misbruiken: iedereen moet bijdragen om van de voordelen te kunnen genieten. Alleen zo kunnen we solidariteit blijven garanderen in de toekomst.”