1. Goedkeuring notulen vorige zitting.

2. Politieverordening houdende tijdelijke ordemaatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd GentWevelgem op 31 maart 2019.

3. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 100 dagen viering op 28 februari en 1 maart 2019.

4. Gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. Goedkeuring bevoegdheidsoverdracht

5. Agenda algemene vergadering vzw In Flanders Fields Museum dd. 12/02/2019 – standpuntbepaling.

6. Decreet lokaal bestuur. Vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’

7. Decreet lokaal bestuur. Vaststelling van vrijstelling van visumverplichting

8. Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer

9. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

10. Deontologische code voor politici en personeel

11. Beheersovereenkomst stad – O.C.M.W. Goedkeuring.

12. Projectvereniging CO7. Aanduiding leden raad van bestuur.

13. Regionaal Landschap Westhoek vzw. Aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen.

14. Gaselwest. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen.

15. Gaselwest. Goedkeuring van agenda en voordracht van kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité west en eventueel voor de raad van bestuur.

16. WVI. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen.

17. WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 28 februari 2019.

18. WVI. Aanduiden lid van de raad van bestuur.

19. WVI – aanstellen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem

20. Verkiezing vertegenwoordigers van de politieke fracties in AGB Vauban.

21. Verkiezing vertegenwoordigers van de politieke fracties in AGB Spie.

22. Argos vzw. Aanduiden vertegenwoordigers raad van bestuur.

23. IFFM vzw. Aanduiden vertegenwoordigers in raad van bestuur.

24. ACCI vzw. Aanduiden vertegenwoordigers in raad van bestuur.

25. JOC vzw. Aanduiden vertegenwoordigers in raad van bestuur.

26. Centrummanagement vzw. Aanduiden afgevaardigden op de algemene vergadering.

27. De Watergroep. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor drinkwaterdiensten.

28. De Watergroep. Aanduiden vertegenwoordigers in de algemene vergadering

29. IVVO. Aanduiden bestuurders raad van bestuur.

30. IVVO. Aanduiden kandidaat-lid van de raad van bestuur met raadgevende stem

31. IVVO. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019 en goedkeuring mandaat.

32. Bouwmaatschappij de Mandel. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

33. De Lijn. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

34. Ons Onderdak. Aanduiden van kandidaat bestuurders

35. Beschermcomité MPI Westhoek. Aanduiden vertegenwoordiger raad van bestuur.

36. VVOG. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering (optioneel voor de raad van bestuur)

37. LOGO. Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

38. Basiseducatie – Bijleren in de Westhoek. Aanduiden vertegenwoordiger raad van bestuur

39. OVSG. Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

40. Stedelijke verkeerscommissie – samenstelling en werking

41. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers vervoersregioraad

42. ERSV West-Vlaanderen – Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

43. Afvaardiging in bestuursorganen Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek: goedkeuring

44. Collector overwelfde Ieperlee Lot 2B – samenwerkingswerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken – fase 4 – goedkeuring en ondertekening

45. Aanstellen van een studiebureau voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in het kader van de meerjarenpremieovereenkomst – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 46. Collector Ieper-Centrum, fase 2 (Masscheleinlaan, Brakkestraat, Kaaistraat, Slachthuisstraat en Surmont de Volsbergestraat) – goedkeuring cumulatieve staat van verrekeningen en eindafrekening

47. (her)Samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

48. Sneeuw- en ijsvrije voetpaden. (Interpellatie van raadslid Six)

49. Klimaatbrossers roepen op tot actie, tijd voor politieke reactie. (Interpellatie van raadslid Sabels)

50. Vragen en antwoorden.

51. Mededelingen