Dit jaar dient er binnen het OCMW een nieuw meerjarenplan opgemaakt te worden.
Dit plan bestrijkt een periode van minimum drie en maximum zes jaar en bestaat uit:

een strategische nota (met het strategisch plan en de beleidsopties zowel tav de interne (performantie van de organisatie) als de externe werking (invullen behoeften / beschikbare middelen) van het OCMW);
een financiële nota (financiële weerslag van de beleidsopties in de strategische nota; schatting opbrengsten / kosten / gemeentelijke bijdrage);
een protocol met taakafspraken en vormen van concrete samenwerking tussen het OCMW en de gemeente tot waarborgen van de sociale grondrechten van iedere inwoner via een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Dit plan is geen strak keurslijf en jaarlijks kan er worden bijgestuurd of ingespeeld op nieuwe behoeften. Het is eerder een rollend plan aldus dat de richting aanduidt waarin men verder wil.

Het voorontwerp van meerjarenplan wordt, na advies van de budgetcommissie, voorgelegd aan het overlegcomité (tussen OCMW en gemeente) en daarna vastgesteld binnen de OCMW raad.
Het is uiteindelijk de gemeenteraad dit het meerjarenplan goedkeurt.