Op initiatief van Talpe (Open Vld) gesteund door Nachtegaele (N-VA), Van de Wauwer (CD&V), Aerts (Groen) en Lambrecht (Vooruit) werd in het Vlaams parlement een resolutie ter bescherming van de Afghaanse bevolking ter stemming voorgelegd. De initiatiefnemers legden al een eerdere resolutie die krachtige maatregelen vroeg van het Vlaams, Europees en internationaal niveau in de commissie buitenland ter stemming voor. Door de dramatische gebeurtenissen van deze zomer, is de resolutie uitgebreid van de bescherming van vrouwenrechten en gendergelijkheid, naar de bescherming van alle Afghaanse burgers.

“De situatie in Afghanistan, heeft deze zomer een bijzonder verontrustende wending genomen”, stelt Emmily Talpe (Open Vld). “De taliban greep half augustus de macht. De verslagenheid, de wanhoop, de angst bij de Afghaanse burgers, maar zeker bij vrouwen en meisjes, is ongezien. Dat zal niemand verwonderen, integendeel, want na twintig jaar traag maar gestaag vooruitgang boeken inzake rechten van vrouwen en meisjes, waaronder toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en ook deelname aan het maatschappelijke en politieke leven, lag die vooruitgang op één dag aan diggelen.”

De initiële resolutie, die dit voorjaar in de commissie werd goedgekeurd, focuste zich op de vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban na het historisch vredesakkoord eind februari 2020. Het verzoek was dat bij dit overleg de bescherming en versterking van gendergelijkheid, vrouwen en meisjesrechten een volwaardige pijler zou zijn en werd er ook heel concreet gevraagd dat de Taliban, ook van hun kant, vrouwen aan de onderhandelingstafel zou laten plaatsnemen.

Na de recente gebeurtenissen, worden niet alleen vrouwen, maar ook LGBTQI-personen, etnische en religieuze minderheden, academici, journalisten en voormalige politici geviseerd en zelfs geëxecuteerd. Vandaar dat de resolutie een actualisatie vroeg en werd uitgebreid.

Voor Talpe die het initiatief nam, hangt deze resolutie ook nauw samen met haar thuisstad Ieper. Waar de ngo Moeders voor Vrede haar zetel heeft. De ngo is al 20 jaar actief op het terrein in Afghanistan en heeft er verschillende projecten lopen. Alfabetisering, Engelse lessen, landbouwprojecten, productieateliers en ook medische projecten zoals de simpele toegang tot een gynaecoloog, voor een pak vrouwen in Afghanistan onbestaand. Voor ons Vlamingen ondenkbaar.

“De schrijnende verhalen die de medewerkers van Moeders voor Vrede met me delen, zelfs van voor de machtsgreep van de taliban, kruipen onder je huid, die maken je opstandig, maar ook echt verdrietig – verdrietig dat we anno 2021 geconfronteerd worden met dergelijke flagrante inbreuken op mensenrechten of vrouw- en gendergelijkheid”, aldus Emmily Talpe (Open Vld).

Aan de Europese Unie vraagt de resolutie om het belang van een inclusief verzoeningsproces krachtig én blijvend aan te kaarten. Én pas een operationele samenwerking met de toekomstige Afghaanse regering aan te gaan voor zover er geen afbreuk wordt gedaan minstens aan de verworven rechten en vrijheden van alle Afghanen. Ook humanitair wordt de nodige daadkracht van Europa verwacht, zodat de geboden hulp effectief bij het Afghaanse volk terecht komt.

Daarnaast wordt de Vlaamse regering opgeroepen om in haar buitenlands beleid het belang van gendergelijkheid blijvend te benadrukken. Erop toe te zien dat vrouwen actief betrokken worden in alle internationale initiatieven met betrekking op Afghanistan. Tot slot ook om haar steun aan het Afghaanse volk te bevestigen en na te gaan welke humanitaire ondersteuning zij kunnen bieden in overleg met de VN-agentschappen en de ngo’s.