Ieper – Open VLD Westhoek wil geen hertekening van het gerechtelijk landschap via de vermindering van het aantal gerechtelijke arrondissementen. Open VLD Westhoek (bij monde van Sabien Lahaye-Battheu) heeft vanmiddag in Ieper zijn standpunt bekendgemaakt over de plannen van minister van Justitie Stefaan De Clerck, die na politiek overleg binnen de Atomiumwerkgroep in het najaar van 2009 voorlopig opgeschort zijn bij gebrek aan akkoord; maar die gesprekken worden vanaf 15 januari hervat op regeringsniveau (al dan niet met de partijvoorzitters).

Open VLD Westhoek pleit voor het behoud van de kleine gerechtelijke arrondissementen zoals Ieper en Veurne en kant zich tegen het samenvoegen van Ieper bij Kortrijk en Veurne bij Brugge.

Uit de cijfers blijkt namelijk niet dat grote rechtbanken sneller en efficiënter werken dan kleine. Integendeel, kleine rechtbanken hebben minder gerechtelijke achterstand en werken efficiënter dan grote, alsdus Open VLD Westhoek, dat pleit voor een onderzoek naar de productiviteit per magistraat vooraleer men raakt aan het aantal arrondissementen.

Ook vreest Open VLD Westhoek dat, als Ieper en Veurne antennes zouden worden van respectievelijk Kortrijk en Brugge, dit pas een tussenstap is naar de volledige afschaffing van de twee kleine rechtbanken.

Open VLD Westhoek kan zich wel vinden in het idee van een eenheidsrechbank per arrondissement. Zo’n eenheidsrechtbank heeft dan diverse afdelingen: jeugd- en familiezaken, handelszaken, strafzaken, burgerlijke zaken en arbeidszaken, allemaal onder hetzelfde dak.

Dat zou komaf maken met de overdaad aan aparte rechtbanken in elk arrondissement met elk een eigen personeelskader. Wanneer nu b.v. in de rechtbank van eerste aanleg personeelstekort is door b.v. openstaande vacatures, kan iemand die werkt in het naastgelegen bureau nu niet tijdelijk ingeschakeld worden omdat dit personeelslid verbonden is aan een andere rechtbank.

In een eenheidsrechtbank kan er een betere en soepeler werkverdeling tot stand komen en kan de specialisatie ook verder worden doorgedreven.

Open VLD Westhoek pleit ook voor de decentralisatie van bevoegdheden vanuit de FOD Justitie in Brussel naar de gerechtelijke arrondissementen. Het moet gedaan zijn met de huidige praktijken, waarbij magistraten, griffiers en secretarissen moeten gaan bedelen bij de FOD Justitie voor alles en nog wat.

Sabien Lahaye-Battheu besluit: “Er mag niet vergeten worden dat er op het terrrein al volop wordt samengewerkt en dat onze provincie hierin pionier is. Immers, op het niveau van het parket is een provinciale structuur uitgewerkt, waardoor de gespecialiseerde zaken (goed voor 20 % van het volume) als volgt worden verdeeld:

– leefmilieu en stedebouw; parket Kortrijk;
– hormonen en FAVV: parket Ieper;
– mensenhandel en vreemdelingen: parket Brugge;
– wapens, informatica en militair strafrecht: parket Veurne.

De geplande hervorming mag de klok niet terugdraaien. Binnen de regio Westhoek zijn wij er van overtuigd dat de hervorming stapsgewijs moet gebeuren, eventueel via pilootprojecten. Pas na een evaluatie van de eenheidsrechtbank, kan een geografische hertekening worden overwogen.”