CD&V heeft zijn voorstellen bekend gemaakt om de begroting opnieuw in evenwicht te krijgen tegen 2015. Open Vld reageert tevreden dat CD&V ingaat op de oproep van Alexander De Croo om duidelijke besparingsplannen op tafel te leggen. Toch betreurt Open Vld dat CD&V de werkende Vlaming wil opzadelen met een rits belastingverhogingen. Bovendien bevat het plan heel wat inkomsten die hoogst onzeker zijn en getuigen van een groot ‘voluntarisme’, vergeet het de extra kosten van de vergrijzing en laat het armoedebestrijding los.
Hogere belasting op sparen, veel duurdere dienstencheques en afschaffing energiebesparende aftrekken
CD&V wil een hogere belasting op spaargelden, de prijs van de dienstencheques gevoelig optrekken en de vele en belangrijke fiscale stimuli voor energiebesparende investeringen afschaffen. Een modaal werkend gezin, dat wat geld op zijn spaarboek heeft staan, een poetshulp in huis heeft en investeert om de woning energiezuiniger te maken, betaalt dus de factuur. Dat is een foute keuze.
In de strijd tegen de klimaatverandering, moeten we mensen aanmoedigen om minder energie te verbruiken en daarvoor hun woning energiezuiniger te maken. Bovendien wil Open Vld de gezinnen de kans geven om de combinatie van werk te vereenvoudigen. Een poetshulp via dienstencheques is daarin zeer belangrijk. Een gevoelige prijsstijging riskeert het systeem onderuit te halen. En voor Open Vld is het niet correct om de financiële crisis te laten betalen door de gewone spaarder via de zogenaamde “harmonisering van de tarieven”. In werkelijkheid gaat het om de verhoging van de roerende voorheffing op spaargeld van 15% naar 20%.
Een wit konijn van vijf miljard
Naast belastingverhogingen voor werkende gezinnen, rekent CD&V ook op 5 miljard aan inkomsten die zeer onzeker zijn. En dat op een totaal van 15 miljard federale inspanningen. Eén op drie euro is dus onzeker. Na de witte konijnen op de kieslijsten, tovert CD&V nu witte konijnen uit de hoed om de begroting in evenwicht te brengen.
Zo rekent CD&V op 3 miljard aan inkomsten uit de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Open Vld neemt deze traditionele ‘sluitpost’ doelbewust niet op in haar eigen begrotingsplan. Deze middelen zijn onzeker en volgens Open Vld moeten de opbrengsten van de strijd tegen fraude terugvloeien naar de eerlijke belastingbetaler in de vorm van belastingverlagingen. Dus niet om de begroting op te smukken, maar om de belastingen te verlagen.
120.000 extra jobs die uit de lucht moeten vallen
Tegen 2015 voorziet CD&V 120.000 extra jobs bovenop de nieuwe jobs die het Planbureau verwacht. Open Vld is hier veel voorzichtiger en neemt slechts 40.000 extra jobs op in haar berekening. De prognose van CD&V is des te ongeloofwaardiger omdat ze inhoudelijk niet de maatregelen neemt om ook effectief die nieuwe jobs te creëren.
CD&V spreekt niet van het wegwerken van de loonkostenhandicap, noch van de beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen. Ook de afschaffing van de wachtuitkeringen voor jongeren – een voorstel van Open Vld – kan niet op de steun rekenen van CD&V. Evenmin willen ze het systeem van brugpensioen laten uitdoven. Nochtans zouden deze maatregelen een belangrijk tewerkstellingseffect hebben. De 120.000 jobs van CD&V moeten dus blijkbaar gewoon uit de lucht vallen.
CD&V gaat er ook vanuit dat de economische groei hoger zal liggen dan voorzien. Daarvoor bestaat echter geen enkele onderbouwde prognose. De meerinkomsten van bijna 500 miljoen die CD&V dus inschrijft, lijken dus nattevingerwerk.
Werken wordt niet beloond
In zijn plan heeft Open Vld een duidelijk voorstel om mensen aan te moedigen om te werken. Open Vld wil het belastingvrij minimum voor lage inkomens optrekken tot 7.000 euro. Daardoor zal iedereen die werkt minstens 250 euro netto in de maand hebben dan wie niet werkt. Open Vld voorziet de nodige middelen in zijn plan om werken aantrekkelijker te maken. CD&V voorziet niets voor nieuwe initiatieven. Ook het optrekken van de minimumpensioenen voor zelfstandigen staat nergens in hun plan.
CD&V vergeet extra kosten vergrijzing en laat armoedebestrijding los
CD&V wil ook soberder zijn in de gezondheidszorgen en de Welvaartsenveloppe (die dient om de uitkeringen welvaarstvast te maken). Ook Open Vld wil een soberder beleid, maar vraagt zich af of CD&V hier niet te veel wegsnijdt. CM-topman Marc Justaert zei vorig jaar nog dat 2,8% voldoende zou zijn. CD&V gaat voor de komende jaren onder de 2%. Open Vld houdt er in zijn plan rekening mee dat de gezondheidzorgen meer zullen moeten groeien dan de economische groei om de kosten van de vergrijzing op te vangen.
Ook wil Open Vld voldoende middelen in de Welvaartsenveloppe houden om de laagste pensioenen en andere uitkeringen boven de armoedegrens te houden. Het is maar zeer de vraag of CD&V hiervoor voldoende middelen blijft voorzien in hun plan.