Op maandag 7 maart vindt in het stadhuis de maandelijkse Ieperse gemeenteraad plaats. Onder meer de camerabewaking in de stationsomgeving, het actieplan voor CO2-reductie en voor verkeersveiligheid, verkaveling De Vloei, KSK Vlamertinge en  de stadsvernieuwing De Leet komen aan bod. Hier vind je een uitgebreid overzicht van de onderwerpen die behandeld zullen worden:

 1. Ontslag van een raadslid. Aktename.
 1. Vervanging van een raadslid. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger.  Eedaflegging.
 1. Goedkeuring notulen van 1 februari 2016.
 1. Uitbreiding camerabewakingsinstallatie stationsomgeving in ondertunneling sporen overeenkomstig wet van 21 maart 2007. Advies.
 1. IFFM vzw. Agendapunten statutaire algemene vergadering 12 april 2016. Standpuntbepaling gemeenteraad.
 1. Actieplan burgemeestersconvenant. Goedkeuring.
 1. Voltrekken van huwelijken. Goedkeuring plaatsbepaling.
 1. Verkavelingsakte De Vloei. Goedkeuring.
 1. Ontwerpakte verkoop De Vloei. Goedkeuring.
 1. Verkoop aan Ons Onderdak van gronden nodig voor de bouw van urban villa’s.
 1. AGB Vauban. Vervanging vertegenwoordiger raad van bestuur.
 1. Voorwaarden voor het innemen van het openbaar domein, inclusief terrassen.
 1. Gemeentelijk reglement op het aansluiten op het rioleringsnet en de plaatsing van IBA’s, het afkoppelen van afvalwater en hemelwater op perceelsniveau en keuring van de privéwaterafvoer.
 1. Aanstellen van een keurder van privéwaterafvoeren van woningen en gebouwen, aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet – raamovereenkomst. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Aankopen van CNG-voertuigen voor de technische dienst en de groendienst. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Vernieuwen van voetpaden in diverse straten volgens het voetpadenplan. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Affrezen van KWS-verharding en aanbrengen van een nieuwe toplaag in diverse straten. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Aanleg van parking voor de voetbalterreinen, Kasteelweg te Vlamertinge, fase 1. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Leveren en plaatsen van airco-installatie in de bibliotheek. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Leveren en plaatsen vuilwaterpomp aan de begraafplaats Colne Valley, Poezelstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. SAVE-charter voor steden en gemeenten. Goedkeuring actieplan.
 1. Leveren en plaatsen van speeltoestellen Dunantlaan en Astridpark. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Afsluiten van overeenkomst voor het gebruik van de KPR-databank. Goedkeuring.
 1. Stadsvernieuwing de Leet en omgeving opmaak masterplan/beeldkwaliteitsplan en voorontwerp – Open Oproep VB OO3106. Goedkeuring protocol.
 1. Vragen en antwoorden.
 1. Mededelingen.