Gemeenteraad Ieper – 29/05/2017

Op de gemeenteraad van 29 mei stond de bespreking van de jaarrekeningen en de meerjarenplanaanpassingen op de agenda.

Emmily Talpe hield een uitgebreide tussenkomst waarbij ze onder meer het toekomstige mobiliteitsplan en het parkeerbeleid van de stad op de korrel nam. De opbrengsten van de parkeergelden bedroegen in 2016 maar liefst 828 000 euro bruto, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013 (380 000€). “Daar mag toch wel iets tegenover staan. Ik geef graag een waardevolle tip: de Ieperlingen in het centrum een voldoende parkeeraanbod te verzekeren”, zei Talpe, die onmiskenbaar doelde op de plannen van het stadsbestuur om meer dan 25% van de parkeerplaatsen te schrappen bij de heraanleg van de Leet en omgeving.

Het liberale parlementslid pleitte ook voor een extra investeringen voor de werken aan voetpaden. “Want daar zal de Ieperling meer aan hebben dan aan een nieuw stadhuis of stadsmuseum”, aldus Talpe. “Bovendien werd de stad recent nog gedagvaard voor een valpartij wegens losliggende tegels, met kwetsuren aan het gezicht voor het slachtoffer. Dit moeten we in de toekomst toch ten stelligste vermijden.”

Verder concludeerde Talpe uit de budgetten dat er, zoals elk jaar, wederom tal van verschuivingen zijn naar volgende jaar. Het stadsbestuur gaf dit jaar voor het eerst toe dat de afstemming tussen planning en realisatie ‘inderdaad beter kan’. Tot slot hekelde Talpe in haar tussenkomst nog de lange wachttijden aan de verkeerslichten in de stationsbuurt, de slabakkende verkoop van De Vloei en de uitblijvende herinrichting van de dorpskern van  Vlamertinge.

Lees hieronder de volledige tussenkomst van Emmily Talpe:

Jaarrekening – budget

Beste collega’s, jaar na jaar heeft de oppositie heel wat huiswerk bij de voorlegging van de jaarrekening, de diverse budgetwijzigingen en meerjarenplanaanpassingen.
Heel wat vaststellingen ook dit jaar, liggen in de lijn van de verwachting maar de voorbije hete dagen hebben niet kunnen verhinderen dat ik toch een aantal koude rillingen heb ervaren.

Het is een onbegonnen zaak natuurlijk om op alle aspecten in te gaan maar ik heb er een aantal essentiële uit geselecteerd waar onze fractie een aantal vragen en bemerkingen rond heeft.

Ik steek van wal met de lokale belastingen en retributies ontvangen in 2016.
In de top 8 zien we dat op 1 na de inkomsten voor de stad overal zijn gestegen. Met andere woorden er werd in 2016 dieper getast in de buidel van de Ieperling, dat hoeft ook niet te verbazen de voorbije jaren werden heel wat belastingen verhoogd, uitgebreid of nieuw ingevoerd zoals onder meer de activeringsheffing op onbebouwde percelen, de terrassentaks, leegstandsheffing en de verdubbeling van het parkeergeld.
Wat die laatste betreft komen we van 380.000 euro in 2013 naar 828.000 euro in 2016.
Daar mag wel iets tegenover staan: zoals, ik geef graag een waardevolle tip: de Ieperlingen in het centrum een voldoende parkeeraanbod verzekeren.
Dan kan men hier wel maandelijks zwaaien met bedragen van 7 tot zelfs 10 mio euro voor een ondergrondse parking, de hoofdreden om niet voor een ondergrondse garage te kiezen – wat overigens onze kas geen cent hoeft te kosten qua investering als men dit aan een private partner uitbesteedt  – is dat men dan wel een groot deel van de parkeergelden uit handen moet geven en net daar wringt het schoentje of de portemonnee. Jaarlijks bruto 800.000 euro, dat is leuk meegenomen. Misschien toch even meegeven, als jullie de plannen voor de heraanleg van de Leet ongebreideld doorzetten en deftig snoeien in de parkeerplaatsen, dan zal die 800.000 euro uiteraard ook zakken – tenzij jullie de tarieven nog eens verhogen natuurlijk – en dan hebben we finaal twee verliezers: de Ieperling die geen parkeerplaats in het centrum meer vindt én minder opbrengst qua parkeergelden voor de stad.

En dan de uitgaven:
In 2016 lijken de laatste verbouwingen aan Auris afgerond, bijna 2,3 mio euro werd vorig jaar uitgegeven. Dat maakt het totaal op vandaag een kostprijs aankoop en renovatie van maar liefst 12 mio euro.
En is dit het einde? Met een gebouw van meer dan 15 jaar oud, we vrezen er alvast ervoor.

We zien dat er in 2018 nog een uitgave van bijna 1 mio euro staat ingeschreven, waar zijn die centen voor bestemd?
Wij hopen dat er eindelijk geïnvesteerd zal worden in een degelijke afscheiding tussen onthaal en  cafetaria enerzijds en de wachtruimte voor de Ieperlingen die het OCMW nodig hebben anderzijds?
Het geïmproviseerde kamerscherm werd wel wat dichter gemaakt zag ik maar het blijft onhoudbaar dat dat Ieperlingen in een kwetsbare positie of periode enige privacy moet bieden.
Ik wil graag ook even ingaan op onze voetpaden. Er wordt jaarlijks 300.000 euro voorzien maar ook hier hapert het af en toe in de uitvoering. Een bedrag van 620.000 euro wordt vooruitgeschoven naar 2017. Schepen Deroo werd hier twee maand terug over al aangesproken en heeft ons uitgelegd dat een aantal werken door derden vertraging oplopen of dat ze al zijn uitgevoerd en enkel nog moeten betaald worden. 300.000 euro per jaar is niet niks maar onze fractie vindt dat we hier – zeker voor de binnenstad – een tandje bij moeten steken. Recent nog werden jullie gedagvaard voor een valpartij wegens losliggende tegels, met kwetsuren aan het gezicht voor het slachtoffer. Dit zal geen alleenstaand voorval zijn. We moeten dit in de toekomst ten stelligste vermijden.
Onze fractie pleit dan ook voor een extra inspanning, een extra investering in het voetpadenplan. Is er bereidheid om een bijkomende financiële injectie te doen zoals in 2016? Eerlijk, de Ieperling zal daar veel meer aan hebben dan aan en nieuw stadhuis of een stadsmuseum.

Ik heb het ook bijzonder moeilijk met de bewoordingen van een aantal beleidsdoelstellingen.
Woorden zijn gewillig, maar in de uitvoering lijkt het toch wel mank te lopen. Meest frappant, beleidsdoelstelling 1 waar men pleit voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor mobiliteit en ontwikkeling. Als ik dan lees: we gaan voor een goed bereikbaar stadscentrum met aandacht voor voldoende parkeergelegenheid, dan heb ik het toch wel moeilijk met de geloofwaardigheid van dergelijke stellingen als men de stad in lussen wil opdelen, met verkeersknippen goochelt, bussen over de grote markt laat denderen, en het gepland snoeiwerk in de parkeerplaatsen in de binnenstad bij de heraanleg van de leet.
De tekst moet dus niet aangepast, maar voeg de daad bij het woord.
Alleen lees dan eerst nog even goed wat jullie zelf geschreven hebben, ik heb de indruk dat men de intenties van 2014 uit het oog verloren is.

Onze fractie is ook enorm bezorgd over het mobiliteitsplan voor de binnenstad. Vooral het voorstel om de stad op te delen in lussen baart ons heel wat zorgen. In de toelichting staat dat de circulatie van alle vervoersmodi in de binnenstad grondig werden bestudeerd en dat nu wordt gewerkt aan het definitief mobiliteitsplan. We zagen die evaluatie of een bijgestuurd ontwerpplan nog nergens verschijnen. Wie deed die evaluatie en hoe werd dit aangepakt. Wordt hierover nog terug gekoppeld op de gemeenteraad.
En wat de timing voor het definitief mobiliteitsplan betreft:
Het zou onverantwoord zijn om het mobiliteitsplan LOS te zien van de heraanleg van de Leet en gezien schepen Dehaene, u vorige maand beaamde dat het de kiezer zal zijn die in 2018 over de heraanleg van de Leet beslist wel dan neem ik aan via logische deductie aan dat dit ook geldt voor het toekomstige mobiliteitsplan?

Ook de herinrichting van de Stationsbuurt valt onder deze beleidsdoelstelling. De werken zijn afgerond en volgens de toelichting gaat het enkel nog om administratieve afhandeling dus de kous lijkt hiermee af, of toch niet?
In de verslagen van de verkeerscommissie zag ik verschillende klachten de revue passeren over de doorstroom aan de stationsbuurt, zowel komende van de stationstraat als van de Fochlaan.
Dat de stationsbuurt in de piekmomenten, schooltijd en op het einde van de werkdag een congestie zou opleveren hadden wij al van in den beginne voorspeld.
Onze fractie heeft eerder al gewezen op een aantal verkeerde keuzes zoals het schrappen van de invoegstroken maar ook het overbodige verkeerslicht aan het Perron waar bij een observatie door ons meer dan 50% door het rood loopt of fietst met alle risico’s van dien. Zijn er plannen om dit verder te optimaliseren?

En dan wil ik nog even stilstaan bij De Vloei, het dossiers gaat hier bijna maandelijks over de lippen. En terecht, de slabakkende verkoop van de Vloei laat zijn sporen na in de cijfers. Men verwacht dit jaar een ontvangst te realiseren van bijna 3 mio euro, en volgend jaar nog eens 900.000 euro. Ambitieuze targets dat alleszins, als je ziet dat er op vandaag nog maar 11 kavels zijn verkocht en het duidelijk is dat de voordeuren daar nog altijd niet plat gelopen worden. Vorig jaar is er trouwens 16.000 euro uitgegeven aan promotie, dat is dus omgerekend, 1600 euro per verkochte kavel… men zou beter korting geven op de aankoopprijs, het zou misschien meer aanslaan.
Wij hebben alvast geen glazen bol nodig om te voorspellen wat er in de volgende meerjarenaanpassing wederom vooruit geschoven zal worden. Promotie lijkt geen impact te hebben, het wordt tijd om aan de alarmbel te trekken en structureel in te grijpen.

Wat de mjpaanpassing editie 7 betreft: zoals elk jaar zijn er wederom tal van verschuivingen naar volgende jaren, vorig jaar 8 mio euro en dit jaar zelfs 9 mio euro vooruitgeschoven projecten. Er zijn in bedrag evenveel vooruitgeschoven projecten als uitgevoerde projecten.
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat tijdens de toelichting dit jaar, voor het eerst!, werd toegegeven dat de afstemming tussen planning en realisatie beter kan maar na drie jaar mocht het besef wel es komen. Het kan nu nog eens twee jaar duren eer het besef tot resultaten leidt. Maar misschien zal de nieuwe legislatuur een betere leerling zijn.

En dan heb ik (eventueel) nog enkele specifieke vragen:
In het voorjaar van 2017 wordt de beslissing verwacht rond de intterreg subsidie van 500.000 euro voor het stadsmuseum: een aanzienlijk bedrag waar jullie toch op anticiperen neem ik aan.
Wat is hier de stand van zaken en als we dit niet krijgen, wat is de impact op de totale geschatte kostprijs van 4 mio euro? Denk dat onze fractie al altijd consequent het project heeft gesteund maar met voorbehoud wat betreft het totale kostenplaatje.

Eind december polste ik hier nog naar de restauratiewerken aan de loopgraaf Yorkshire Trench in de Bargiestraat. In de begroting van het IFFM werd 20.000 euro ingeschreven om de loopgraaf tot 2018 enigszins te kunnen behouden maar dit is geen structurele oplossing. Er is 100.000 euro of meer nodig om de loopgraaf te redden. Ik zie in ieder geval geen centen in het meerjarenplan voor dit herstel. Mag ik aannemen dat men voorlopig afwacht en de kans reëel is dat de loopgraaf begraven wordt in de toekomst?

Tot slot, de herinrichting van de dorpskern van Vlamertinge. Ik ben hier eind vorig jaar al tussengekomen. De mensen in vlamertinge zitten op hun tandvlees, zeker wat de staat van het wegdek van de hoofdstraat betreft.
Er staat te lezen in de toelichting dat er een samenwerkingsovereenkomst ZAL worden opgemaakt tussen AWV, aquafin en Ieper, maar er wordt niets van timing gesuggereerd in tegenstelling tot Boezinge waar men wel schakelt en die overeenkomst er eigenlijk nu al zou moeten zijn.
Dus daar ook graag een stand van zaken.

Dank.