Van zondag 23 oktober tem zaterdag 29 oktober middernacht kunnen alle Jong VLD-leden via elektronische stemming een nieuwe nationale voorzitter en 40 leden van de Raad van Bestuur (en Algemene Vergadering) verkiezen, voor de komende 2 jaar.

Per provincie worden 8 effectieve leden verkozen. De 5 provincies zijn West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (inclusief Brussel).

Alle Jong VLD-leden die op 23 augustus 2011 voorkomen op de nationale ledenlijst zijn stemgerechtigd en kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter of afgevaardigde in de raad van bestuur. Ereleden of steunende leden ouder dan 36 zijn niet stemgerechtigd en kunnen zich dan ook niet kandidaat stellen voor één van bovenstaande mandaten.

De kandidaturen worden afgesloten op vrijdag 23 september om middernacht.

Alle kandidaturen dienen verplicht schriftelijk te gebeuren op volgend adres:

Jong VLD vzw – t.a.v. Nick Bergmans – Melsensstraat 34 in 1000 Brussel

Elektronische kandidaturen (via email) worden niet aanvaard. Je stuurt wel steeds best een email ter bevestiging van je schriftelijke kandidatuur.

Geef in je kandidatuurstelling duidelijk aan of je kandidaat NATIONAAL VOORZITTER of kandidaat AFGEVAARDIGDE bent. Het heeft geen zin een kandidatuur voor een andere functie (bv. penningmeester) in te dienen. De verschillende functies worden namelijk verkozen door en onder de leden van de raad van bestuur zelf. Indien je als minderjarige je kandidatuur stelt, dien je verplicht – door de vzw-wetgeving – een ondertekende toelating van je ouders of voogd bij te voegen.

In de loop van oktober zal je een extra editie van ons ledenmagazine JOENK ontvangen met een voorstelling van de kandidaten.

Vanaf zondag 23 oktober, 9u00 kan u via elektronische weg uw stem uitbrengen. De mail die u toegang geeft tot de stemprocedure zal verzonden worden aan het ons gekende e-mailadres. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens ligt bij uzelf. Wij vragen u dan ook om via de log-in op de homepage van www.jongvld.be uw gegevens te verifiëren en waar nodig aan te passen.