In opdracht van de Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen van het Agentschap Wegen en Verkeer voert studiebureau Tritel momenteel een vervolgstudie uit voor de verbinding Ieper – Veurne. Dit gebeurt in het kader van de project-MER, het milieueffectenrapport op project-niveau. Hierin worden de effecten op mens en milieu onderzocht van een project, in dit geval de heraanleg van de N8. Tegelijk wordt gekeken hoe negatieve gevolgen kunnen vermeden, gemilderd of gecompenseerd worden.

Een eerste stap in zo’n project-MER-procedure is de kennisgevingsnota die openbaar ter inzage wordt gelegd. Met deze kennisgevingsnota wil de Vlaamse overheid burgers, gemeentebesturen en het middenveld informeren over de procedure. Vragen als ‘wat houdt het project in?’, wat is het huidige probleem?’, ‘hoe gaan we het milieuonderzoek voeren?’ zijn vragen die aan bod komen in de kennisgevingsnota. Naast louter informeren wil de kennisgevingsnota ook raadplegen. U kunt als bewoner of betrokkene zelf suggesties doen, opmerkingen geven of alternatieven formuleren over wat er moet onderzocht worden en hoe. De cel-MER zal daarna alle voorstellen beoordelen en meenemen in de richtlijnen voor de opmaak van het definitieve milieueffectenrapport.

Het kennisgevingsdossier ligt vanaf 10 november 2011 (aanplakking) tot en met 10 december 2011 op het stadhuis van Ieper. U kunt het dossier ook raadplegen via de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be. U kan uw opmerkingen of suggesties overmaken aan het college van Burgemeester en Schepenen uiterlijk op 10 december 2011.

Het is duidelijk dat dit slechts een eerste stap is, en dat alles nog in vraag kan worden gesteld! Open Vld Ieper is nog steeds voorstander van een integrale doortrekking van de A19. Wat niet betekent dat de N8 niet toe is aan een grondige renovatie na al het zware verkeer dat het te verduren krijgt.