De Belgische tewerkstellingsgraad voor mensen met een migratieachtergrond behoort tot de laagste van Europa. De Europese Commissie tikte ons land hiervoor recent nog op de vingers. “In Vlaanderen heeft bijna een derde van alle werklozen een allochtone afkomst, quasi een verdubbeling tegenover 2008. De VDAB moet hier dus dringend een tandje bijsteken”, zegt Emmily Talpe. Het Iepers parlementslid vindt het alvast een goede zaak dat projecten worden opgestart om een hogere werkzaamheidsgraad voor deze groep te bekomen.

Uit het begrotingsrapport van de Europese commissie blijkt tevens dat het verschil in tewerkstelling tussen personen die in de EU geboren zijn en personen van buiten de EU nergens in Europa groter is dan in ons land. Tegenover het Europees gemiddelde van ongeveer 61% bedraagt de werkzaamheidsgraad voor die laatste groep in ons  land nog geen 49.1%. Ter vergelijking: bij de autochtone Belgen gaat dit om 70.2%. Emmily Talpe kaartte de cijfers aan bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “Specifiek voor Vlaanderen zien we immers ook dat de groep werklozen in alle categorieën afneemt, behalve bij de groep van werkloze allochtonen. Dat toont aan dat de VDAB hier nog heel wat werk voor de boeg heeft”, aldus het Iepers parlementslid.

Talpe vroeg bovendien specifieke aandacht voor de bemiddeling van hogergeschoolde werkzoekende: “ Het blijft pijnlijk dat de werkzaamheidsgraad van hoog opgeleide allochtone nieuw- en oudkomers ongeveer twintig procent lager ligt dan bij autochtonen. En we spreken hier dan over theoretisch de gemakkelijkst bemiddelbare groep”. De minister verwees in zijn antwoord naar het mede door de VDAB opgestarte project Connect2Work, dat zich specifiek richt op hoogopgeleide anderstaligen.

Emmily Talpe beaamde dat al heel wat projecten lopende zijn, en dat dit absoluut een goede zaak is. Ze verwees ook naar het project Duo for a Job. “De vzw Duo for a Job linkt werkzoekende jongeren van buitenlandse origine aan 50-plussers die hun ervaring en expertise willen inzetten om de jongeren te begeleiden naar werk. Zo kunnen beide groepen elkaars horizon verruimen. In Antwerpen zijn de eerste resultaten alvast positief: er zijn al 36 duo’s gevormd en zes jongeren vonden reeds een nieuwe job”, licht het liberale parlementslid toe. “Dit project is alvast een goede praktijk dat een positieve bijdrage kan leveren om het probleem aan te pakken. Ik hoop dat de minister mee op de kar springt om dit ook in Vlaanderen breed uit te rollen.”