Emmily Talpe wil naast premie ook beter begeleiding richting zelfstandig statuut

 

Vandaag raakte bekend dat Brussel een premie wil geven tot 4.000 euro voor werkzoekenden die willen starten als zelfstandige. Ook in Vlaanderen is er interesse. “13.087 niet werkende werkzoekenden gaven bij de VDAB aan dat ze geïnteresseerd zijn in het opstarten van een zelfstandige activiteit. Toch stroomde in de eerste helft van dit jaar stroomden maar 2.302 werkzoekenden effectief door naar een job als zelfstandige. Met 2.31% van het totaal nieuw ingestroomde werkzoekenden blijft dit een zeer bescheiden aandeel”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe. Ze vraagt daarom meer inspanningen van de VDAB om werkzoekenden te begeleiden naar een zelfstadige statuut. “Er is meer nodig dan het geven van een premie.”

Uit de cijfers die Emmily Talpe ontving van de minister van Werk in antwoord op een schriftelijke vraag blijkt dat het aandeel van werkzoekenden dat uitstroomt naar een job als zelfstandige de afgelopen jaren relatief stabiel is gebleven. “Hun aandeel varieert tussen 2.11% in 2014 en 2.38% in 2016,” verduidelijkt Emmily Talpe. Toch is er wel degelijk interesse bij werkzoekenden om een zelfstandige activiteit te beginnen. “De VDAB registreerde op 31 juli 2017 13.087 niet-werkende werkzoekenden die aangaven geïnteresseerd te zijn in een zelfstandige activiteit. De interesse is er dus wel, maar de stap om te zetten voor velen blijkbaar nog te groot.”

Daling vanaf 45 jaar

Opmerkelijk is wel dat het aandeel van werklozen dat kiest voor een zelfstandige baan begint te dalen vanaf 45 jaar. “Dat is bijzonder jammer,” zegt Emmily Talpe. “Het gaat immers om mensen met jarenlange werkervaring die bovendien ook vaak zeer goed zelfstandig kunnen werken. Voeg daaraan toe dat hun kansen als werknemer op de arbeidsmarkt minder groot zijn, dan is het niet meer dan logisch dat uitgerekend voor deze categorie werkzoekenden door de VDAB ernstig wordt bekeken in hoeverre de betrokkenen een zelfstandige activiteit zien zitten en in hoeverre die haalbaar is.”

Talpe wil absoluut niemand dwingen in de richting van het zelfstandigenstatuut. “Een leven als zelfstandige betekent een omslag in het leven van iemand die jaren als werknemer heeft gefunctioneerd. Maar mensen die een zekere maturiteit en ervaring hebben, en misschien daardoor graag het heft in eigen handen zouden willen nemen, moeten we alle kansen bieden.” Talpe juicht toe dat in Vlaanderen al het ESF-project ‘Maak werk van je zaak’ loopt. “Zo worden werklozen niet alleen ondervraagd naar hun ambities als zelfstandige, maar worden ze via een heus ondernemerschapstraject op een passende manier begeleid om die ambitie te realiseren.”

Premie

Emmily Talpe is tevreden dat ook op federaal niveaus actie wordt ondernomen om werklozen die een zelfstandige activiteit willen opstarten vanuit de werkloosheidsverzekering tijdelijk te ondersteunen om de financieel moeilijke opstartperiode te helpen overbruggen. “Ik merk dat er ook in Brussel een initiatief is aangekondigd om aan werkzoekenden een degressieve opstartpremie toe te kennen gedurende de eerste zes maand. En in Vlaanderen werkt de regering blijkbaar aan een alternatief voor de werkhervattingstoeslag, die wordt omgevormd tot een premiestelsel voor werkloze 45 plussers die zich als zelfstandige willen vestigen. Talpe benadrukt wel dat een premie geen losstaande gegeven mag zijn. “Zonder de juiste begeleiding en omkadering lukt het niet. Maar ook daar wordt in Vlaanderen werk van gemaakt. Het is zonder meer positief dat ondernemerschap wordt aangemoedigd, want ondernemers creëren ook werk voor anderen en verhogen onze welvaart.”