Tussenkomst Open Vld – Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe:

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s,

Het zal wel niemand verbazen wanneer ik zeg dat een kat haar jongen bijna niet meer vindt in de vele tientallen banenplannen en doelgroepmaatregelen. Wij willen uiteraard geen kat die het noorden kwijt is, maar één die muizen vangt. Daarom steunt de Open Vld-fractie de minister in de vereenvoudiging van het doelgroepenbeleid.

Maar kiezen voor vereenvoudiging, dat betekent keuzes maken. Kordate keuzes in dit geval. Keuzes die logisch en complementair aansluiten op het federale werkgelegenheidsbeleid dat gericht is op algemene lastenverlaging. Maar ook keuzes die ongetwijfeld reacties zullen uitlokken van waarom wél kiezen voor deze groep en niet kiezen voor een andere.

Focussen op de jongeren, de ouderen en de mensen met een arbeidshandicap is een verantwoorde en onderbouwde beslissing. In Vlaanderen kennen we immers de vrij unieke situatie van de spitsuurgeneratie van 25 tot 49-jarigen met een bijzonder hoge werkzaamheidsgraad die de 80% royaal overschrijdt. Dat is een stuk hoger dan de 76% werkzaamheidsgraad die we algemeen beogen. Als het enkel over de spitsuurgeneratie gaat, hoort Vlaanderen bij de Europese top. Het is dan ook logisch dat er voor de selectieve loonkostenverlaging binnen het kwantitatieve luik van het Banenpact, wordt gefocust op drie groepen waarvan de werkzaamheidsgraad gevoelig lager ligt dan de algemene werkzaamheidsgraad, maar ook lager dan het Europees gemiddelde.

Dankzij deze focus komt er ook een einde aan een wirwar van maatregelen waar werkgevers vaak kop noch staart aan krijgen. Door de vereenvoudiging zullen zij opnieuw het bos door de bomen kunnen zien. Meer eenvoud moet leiden tot meer effectiviteit.

Ook de sociale partners zijn mee in dit verhaal en dit is zonder meer positief. In het bijzonder ook omdat er nog een aantal uitvoeringsmodaliteiten zijn die gefinetuned moeten worden mede in overleg met de sociale partners. Zoals de inkomensgrenzen voor min 25-jarigen en 55-plussers en de periode van toekenning van de premie maar ook de concrete inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.

We moeten de hervorming van het doelgroepenbeleid ook zien in een ruimere context. Samen met de federale tax shift kan het nieuw doelgroepenbeleid de sleutel zijn tot het verhogen van de globale werkzaamheidsgraad. Want de uitdaging is groot. Een werkzaamheidsgraad van 76% tegen 2020. Het ontwerp van decreet is ook het eerste in een reeks van andere geplande vereenvoudigingen waaronder het nieuwe statuut van tijdelijke werkervaring en evenredige arbeidsdeelname. De focus ligt op een totaalaanpak.

Er wordt in het debat vaak gehamerd op de langdurig werklozen en terecht. Niemand, ook wij niet, wil de langdurige werklozen in de kou zetten. Langdurige werklozen jonger dan 25, 55plus of met een arbeidshandicap worden nog steeds gevat in de doelgroepen maar zijn geen doelgroep op zich meer. We hebben vastgesteld dat de aanpak in het verleden niet naar behoren heeft gewerkt. Wij steunen de bewuste keuze van de minister om de pijlen hier in het bijzonder te richten op het kwalitatieve luik van het Banenpact. Voorkomen is ook altijd beter dan genezen. Als we de jongeren vandaag aan het werk krijgen, vermijden we dat ze de langdurig werklozen van morgen worden. Een kwalitatieve aanpak maakt de werkzoekenden ook weerbaarder op de arbeidsmarkt. We willen in de eerste plaats mensen sterker maken.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s,

De eerste teerlingen zijn geworpen. Als liberale partij zijn we blij dat we inzetten op vereenvoudiging, dat er duidelijke keuzes worden gemaakt en dat ze kaderen in een breder beleid dat onze arbeidsmarkt moet hervormen met het oog op het maximaal creëren van bijkomende werkgelegenheid. En de Nationale Bank bevestigde vandaag nog dat we op goeie weg zijn, meer van dat dus… Het decreet dat voorligt is de kapstok voor het nieuwe doelgroepenbeleid, dat nu uitgewerkt dient te worden in uitvoeringsbesluiten, in overleg met de sociale partners. Vanuit het parlement zullen we er op toezien dat er snel werk wordt gemaakt van de uitvoeringsbesluiten en het kwalitatief luik van het banenpact. En eens het nieuwe beleid in de praktijk is omgezet, moeten we nauwgezet opvolgen of het zijn vruchten afwerpt en bijsturen indien nodig.

Ten slotte zou ik een pleidooi willen houden voor rechtszekerheid. Diverse doelgroepmaatregelen doven uit en er zullen heel wat vragen rijzen bij onze ondernemingen. Ik zou de minister dan ook willen oproepen om hier voldoende aandacht voor te hebben, de werkgevers uitgebreid te informeren over de gevolgen van het nieuwe doelgroepenbeleid en voldoende lange overgangsperiodes te voorzien.

Voorzitter, minister, collega’s, Vlaanderen staat voor een grote uitdaging. Een globale werkzaamheidsgraad van 76% tegen 2020. Die doelstelling zullen we niet op ons gemakske realiseren. We gaan daar samen hard aan moeten werken, dag na dag. En het decreet dat hier op tafel ligt is een stap in goede richting. Open vld timmert alvast mee aan de ingeslagen weg.