De VDAB heeft in 2017 amper 960 keer een werkzoekende een sanctie opgelegd omdat die te weinig inspanningen deed om een job te zoeken. Dat staat vandaag in de krant De Tijd. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe is niet verrast. “De VDAB is nog niet zo lang bevoegd voor controle en sanctionering van werkzoekenden. Blijkbaar moet er nog een algemene mindswitch gebeuren bij de consulenten om naast de wortel ook de stok te hanteren. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt vandaag, moet de VDAB er nu alles aan doen om die mindswitch snel te doen. Je krijgt het immers niet uitgelegd dat wanneer werkgevers alle moeite hebben om geschikte arbeidskrachten te zoeken, werkonwillige werkzoekenden ongestraft aan de kant kunnen blijven staan.”
Emmily Talpe erkent dat de VDAB al inspanningen levert. “Sinds de tweede helft van 2017 is het actieplan ‘Actief en Consequent Bemiddelen’ uitgerold. De cijfers voor het tweede semester van 2017 zijn alvast hoopgevender. Bovendien is voorzien in een driemaandelijkse monitoring door de raad van bestuur van de VDAB, waardoor kort op de bal kan gespeeld worden als het de verkeerde richting dreigt uit te gaan.” Talpe is tevreden met deze maatregelen, maar waarschuwt: “Op papier is er een plan, maar ‘the proof op the pudding is in the eating’. We verwachten dan ook dat de uitvoering correct en over gans Vlaanderen op een uniforme manier gebeurt. Die algemene mindswitch bij alle VDAB-consulenten moet hoe dan ook worden gerealiseerd.”

Duidelijke criteria nodig

Daarnaast heeft Emmily Talpe wel oren naar de suggestie van Sonja Teughels van VOKA om duidelijke criteria vast te leggen rond het sanctioneren van werkzoekenden: “Elke werkloze moet goed weten wat van hem of haar wordt verwacht. Wie zich niet wil inschrijven in de activering, zal op de blaren moeten zitten. De krapte op onze arbeidsmarkt is dermate acuut dat iedereen zich moet inspannen om aan de slag te kunnen gaan. Het goede nieuws is dat je die blaren als werkzoekende perfect kunt vermijden. Wij zetten immers een werkzoekende liever terug in op de arbeidsmarkt dan op de blaren.”

Plannen zijn er, nu actie graag

Emmily Talpe zal de minister van Werk opnieuw ondervragen over deze cijfers en de kritiek van VOKA. “Als de werkgevers aangeven dat er iets niet snor zitten, moeten we die kritiek ter harte nemen. Alle puzzlestukjes liggen er, maar het is aan de minister om er op toe te kijken dat alles wordt uitgevoerd. Vanuit Open Vld willen we er bij hem dan ook op aandringen om een tandje bij te steken, niet alleen op het vlak van controle en sanctionering, maar even goed in de uitvoering van zijn actieplan tegen krapte op de arbeidsmarkt, het akkoord over interregionale mobiliteit en het plan voor langdurig werkzoekenden. Er liggen veel plannen voor, het is nu aan de minister om die te stroomlijnen en in praktijk om te zetten.”